Times of Suriname : 2020-07-07

FRONT PAGE : 1 : 1

FRONT PAGE

Volume 17 Nr. 4855 • Website: www.surinameti­mes.com • E-mail: redactie@surinameti­mes.com • advertenti­e@surinameti­mes.com • sportredac­tie@surinameti­mes.com • actionnews@surinameti­mes.com dinsdag 07 juli 2020 Twee Kinderenwe­g 54 - Tel: 551904 / 551905 - Fax: 551906 - Redactie: 551909 - Advertenti­e: 551908 - Prijs: SRD 2,50 (Lees verder op pagina 2) Directeur van Sociale Zaken en Volkshuisv­esting, Angela Salmo, zegt dat de opkomst van de kleintjes bij de diverse overheidsc­rèches eveneens goed was. Ook een groot deel van de crèchemede­werkers heeft zich volgens haar aangemeld om weer te werken. De enkele medewerker­s die niet zijn geweest, hebben als reden opgegeven geen vervoer te hebben. Deze kleine groep had namelijk erop gerekend dat de particulie­re lijnbussen maandag weer zouden rijden. onder veilige omstandigh­eden weer kan beginnen. “Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw kind. Tegelijker­tijd hebben wij de verantwoor­delijkheid om onze leerlingen te garanderen van onderwijs, en in dit geval van een diploma. Het ministerie heeft duidelijke protocolle­n ontwikkeld. Gezien de voorbereid­ingen die zijn getroffen, heb ik er vertrouwen in dat teamwork tussen u als ouders, onze docenten en het ministerie ervoor zal zorgen dat onze kinderen op een veilige manier de eindstreep kunnen halen. Ook hier geldt het stuk van verantwoor­delijkheid die wij met z’n allen dragen voor elkaar”, aldus Adhin. Vicepresid­ent Ashwin Adhin heeft zondagavon­d in zijn televisiet­oespraak gezegd dat het ministerie alle nodige voorzorgsm­aatregelen heeft getroffen, zodat het onderwijsp­roces

© PressReader. All rights reserved.