HOS ISA­BELL & BJÖRN:

Blom­man­de tor­pi­dyll

Älskade Hem - - Innehåll - AV EVA LIT­TO­RIN FOTO SO­FI SYK­FONT

VIS­SA HEM är li­te som en kram som varmt om­fam­nar en så fort man kom­mer in ge­nom dör­ren. Hem som ta­lar di­rekt till hjär­tat, och som får mun­gi­por­na att au­to­ma­tiskt gå från öra till öra ut­an att man kan gö­ra nå­got åt det. Pre­cis ett så­dant hem är Isa­bells och Björns ljuv­li­ga fri­tids­hus som vi når ef­ter att ha slingrat oss fram på char­migt kur­vi­ga lands­vä­gar, om­giv­na av det ur­svens­ka, sörm­länds­ka land­ska­pet. Stock­holms bull­ri­ga in­nerstad känns mer av­läg­sen än nå­gon­sin, och det är svårt att tro att vi läm­na­de ci­ty­pul­sen för ba­ra en dryg tim­me se­dan. Men det var just den här när­he­ten till storstaden i kom­bi­na­tion med käns­lan av att be­fin­na sig väl­digt, väl­digt långt ifrån den som gjor­de den här plat­sen så per­fekt för Isa­bell och Björn när de le­ta­de ef­ter fri­tids­hus att kun­na vis­tas i of­ta.

– Vi ha­de hit­tat den per­fek­ta lä­gen­he­ten mitt i stan, men ef­ter att vår förs­ta son föd­des kän­de vi att vi även vil­le ha när­het till na­tu­ren, och en plats där vi kun­de få lugn och ro un­der vec­ko­slu­ten. Så vi be­stäm­de oss för att le­ta ef­ter fri­tids­hus i när­he­ten som vi skul­le kun­na ut­nytt­ja på hel­ger­na året runt, och när vi hit­ta­de det här kän­des det per­fekt. Det tar max en och en halv tim­me med bil att åka hit,

vil­ket gör att vi kan re­sa hit så of­ta som vi vill, sä­ger Isa­bell och be­rät­tar att fa­mil­jen re­dan hun­nit fi­ra två ju­lar här.

– Vi har fjärr­styrd vär­me, så in­nan vi bör­jar pac­ka bi­len skic­kar jag ett sms till sy­ste­met, och så är stu­gan per­fekt upp­värmd när vi kom­mer fram. Tek­ni­ken är un­der­bar ibland!

BORT­SETT FRÅN NÄR­HE­TEN till per­ma­nent­bo­en­det upp­fyll­de fri­tids­hu­set strax ut­an­för Flen även pa­rets öv­ri­ga kri­te­ri­er, som att det skul­le va­ra vin­ter­bo­nat, lig­ga la­gom av­skilt, samt ha varm­vat­ten, ef­ter­mid­dags­sol och sjö­ut­sikt. Den långa sök­pro­ces­sen gav allt­så ut­del­ning, och re­sul­ta­tet blev full pott.

– När vi kom hit kän­de vi ome­del­bart att det­ta skul­le kun­na bli vår egen plats för le­di­ga da­gar, sä­ger Isa­bell och ler.

Det där med sjö­ut­sikt var dock nå­got som in­te kom helt på kö­pet. För även om den fi­na Stock­fjärds­sjön lig­ger pre­cis in­till tom­ten fanns där bå­de träd och sly i vägen, och Isa­bell och Björn var tvung­na att rö­ja en hel del för att kun­na nju­ta av den vack­ra vyn. I dag har de en stor­sla­gen ut­sikt över den still­sam­ma sjön, och ne­re vid vat­ten­bry­net vi­lar de­ras rodd­båt vid den all­de­les eg­na bad­plat­sen.

70

DET KVADRAT­ME­TER sto­ra hu­set bygg­des 1986 av Isa­bells och Björns gran­ne, och när de köp­te det för tre år se­dan fanns det en hel del som be­höv­de fix­as. Så den förs­ta som­ma­ren äg­na­de pa­ret all le­dig tid till att må­la, ri­va och rus­ta upp.

– När vi kom hit var allt i furu, och det fanns fle­ra mel­lan­väg­gar som gjor­de hu­set trångt och ute­slöt sjöut­sik­ten. Så vi tog ner väg­gar, må­la­de al­la tak och golv, och sat­te upp nya sni­da­de lis­ter för att ska­pa ljus och rymd. Vårt mål var att for­ma ett öp­pet hem där vi alltid kan ha kon­takt med varand­ra, sä­ger Isa­bell, och be­rät­tar vi­da­re att det har va­rit väl­digt vik­tigt för dem att ska­pa en plats som

”Vi går all in när det gäl­ler den

lant­li­ga och ro­man­tis­ka sti­len.”

läm­par sig för um­gänge och sto­ra säll­skap.

– På tom­ten har vi även en li­ten gäst­stu­ga med fy­ra bäd­dar, och den var ett mås­te för oss. Den pas­sar per­fekt för vå­ra re­spek­ti­ve fa­mil­jer, och för vå­ra vän­ner som kom­mer på be­sök.

I lä­gen­he­ten i ci­ty har Isa­bell och Björn valt en mo­dern och mi­ni­ma­lis­tisk in­red­ning, en stil som lig­ger väl­digt långt ifrån den som häg­rar i fri­tids­hu­set. Här rå­der i stäl­let en lant­lig och gam­mal­dags tor­pat­mo­sfär som kom­mer till med hjälp av sö­ta, blom­mi­ga ta­pe­ter, ud­da pors­lin, tras­mat­tor och an­ti­ka möb­ler. Vac­kert så det för­slår, och var­je vrå av hu­set är minst sagt hän­fö­ran­de.

– Den plats man slår sig ner på in­bju­der ju till en spe­ci­ell stil, och det är ro­ligt att ha två bo­en­den som ser så oli­ka ut. Då får jag mitt lyst­mä­te när det gäl­ler in­red­ning, sä­ger Isa­bell, som me­nar att hon in­te har nå­gon spe­ci­ell fa­vo­rit­stil ut­an äls­kar att hit­ta det bäs­ta för att lyf­ta fram en spe­ci­fik mil­jö.

– En del man­li­ga vän­ner har fak­tiskt frå­gat Björn hur han kan stå ut med att ha ro­sa­mönst­ra­de ta­pe­ter, men det har han inga som helst pro­blem med. Vi går all in när det gäl­ler den lant­li­ga och ro­man­tis­ka sti­len, och det här hu­set krä­ver lik­som den här ty­pen av in­red­ning för att det ska kun­na vi­sas från sin bäs­ta si­da, sä­ger Isa­bell.

Även om fa­mil­jens fri­tids­hus mest skän­ker ro och njut­ning un­der la­ta da­gar, krä­ver det ock­så en hel del fix och un­der­håll. Men det nöd­vän­di­ga fix­et och den stän­digt väx­an­de lis­tan på nya pro­jekt är ing­et som var­ken Isa­bell el­ler Björn ser som nå­got job­bigt, sna­ra­re tvärtom.

– Näs­ta grej är att byg­ga om he­la al­ta­nen då den be­fint­li­ga är gam­mal och mur­ken. Det finns alltid nå­got som be­hö­ver gö­ras här, men så är det ju att ha hus. Vi upp­skat­tar verk­li­gen mil­jöom­by­tet, och i dags­lä­get tyc­ker vi att vi får det bäs­ta av två värl­dar!

Isa­bell och Björn har ska­pat en sann idyll med hjälp av de vack­ras­te ting. Från plat­sen i den fi­na Karl Jo­han -sof­fan har man en stor­sla­gen ut­sikt över den spe­gel­blan­ka sjön som lig­ger en­dast ett sten­kast från hu­set.

Mop­sen Do­ris äls­kar att va­ra i fri­tids­hu­set li­ka myc­ket som hus­se och mat­te. En zink­hink fylld med ta­petrul­lar blir till en fan­ta­si­full de­ko­ra­tion som främ­jar kre­a­ti­vi­te­ten, och de­tal­jer med djur­mo­tiv till­sam­mans med skön gröns­ka gör att na­tu­ren alltid känns nä­ra.

ATT IN­RED­NING­EN är söt som soc­ker och väl­digt fe­mi­nin i sitt ut­tryck är ett med­ve­tet val från Isa­bells si­da, och ing­et som stör hen­nes äk­ta hälft det mins­ta.

Det ljuv­li­ga sov­rum­met bju­der verk­li­gen in till skön sömn och vack­ra dröm­mar. Den sö­ta ta­pe­ten kom­mer från In Tra­de, och säng­en är från Ikea. Spe­geln ovan­för by­rån har Isa­bell själv gjort ut­av ett par ja­lu­si­föns­ter­luc­kor.

Den de­ko­re­ra­de far­stuk­vis­ten bju­der på skö­na stun­der året om, och mäng­der av fi­na väx­ter och blom­mor väl­kom­nar be­sö­ka­ren och ger en om­bo­nad käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.