Då var det dags igen …

Älskade Hem - - Ledare -

–J AG VILL HA det ru­stikt! Med tak­bjäl­kar, in­du­stri­in­slag, lä­der och trä. Så att det känns ame­ri­kanskt 20-tal med en twist av la­du­gård. Un­ge­fär så.

Min vän tit­tar på mig med en skep­sis som prak­tiskt ta­get bil­dar frå­ge­tec­ken av hen­nes ögon­bryn. Se­dan ser hon sig om­kring i min klas­siskt svens­ka lä­gen­het, med helt vi­ta väg­gar, av­ska­la­de ytor, och färgglädje ska­pad av pa­stel­ler och blom­möns­ter. För att full­än­da den stum­ma gri­mas­di­a­lo­gen med ett klentro­get ki­san­de.

– Ja allt­så, det är ju gans­ka långt från hur jag har det i dag … Och jag skul­le så klart in­te kun­na få det pre­cis som en la­du­gård … Men du vet, med in­slag…

Ki­san­det fort­sät­ter stir­ra mig på plats och jag tving­as be­härs­ka mig. Det här ut­sät­ter näm­li­gen jag mi­na vän­ner för un­ge­fär en gång i vec­kan. Jag blir full­stän­digt upp­fylld av en stil el­ler in­spi­re­rad på grän­sen till det be­sat­ta, och plöts­ligt vill jag änd­ra allt! Jag vill flyt­ta in i de där bil­der­na, och om­ge mig från tak­list till golv­damm med allt vad de in­ne­hål­ler! Vil­ket of­tast är en rätt så omöj­lig idé. En trång fun­kislä­gen­het kan in­te bli en la­du­gård, el­ler en ame­ri­kansk in­du­stri, el­ler en luf­tig som­mar­stu­ga på lan­det. Många lyc­kas i och för sig kom­ma nä­ra, men det tar tid och in­nan jag ens har hun­nit en fjär­de­del har jag bli­vit su­gen på nå­got nytt. Vil­ket slu­tar med att jag in­te by­ter alls, el­ler ens in­re­der fär­digt den stil jag från bör­jan sat­sat på.

Så tack och lov för in­red­nings­tid­ning­ar! De är rädd­ning­en som gör att mitt hem in­te lig­ger i full­stän­digt stil­krig, ef­tersom jag nu kan dröm­ma mig bort till hem­men, och för en stund in­bil­la mig att jag bor där.

DET HÄR NUM­RET är fyllt av in­slag som får mig att fan­ti­se­ra mig bort till och med mer än van­ligt. Jag vill bo i Ma­ri­as och Eivinds ro­man­tis­ka in­du­stridröm. Jag vill le­va i fa­mil­jen Gents hus. Och jag skul­le kun­na dö lyck­lig i sov­rum­met hem­ma hos Gúa och Tho­rir. Dess­utom bju­der vi på gläd­je­fylld barn­rumsin­spi­ra­tion, går på vin­terut­flykt, och pyss­lar loss för allt vad ty­gen hål­ler.

Vil­ket in­slag i det här num­ret väc­ker di­na dag­dröm­mar? Skriv till mejl­box@als­ka­de­hem.se och be­rät­ta, el­ler an­vänd Instagram och fo­ta av fa­vo­rit­si­dan med #äls­ka­de­hem, så får jag ve­ta vil­ka sti­lar du helst vill in­spi­re­ras av.

En här­lig vin­ter till dig!

RUF­FIGT & RÄTT Den ru­sti­ka tren­den fro­das in­te ba­ra i vin­ter, ut­an kom­mer le­va kvar i vår. Med grovt lin­ne och obe­hand­lat trä får ditt hem snabbt in­slag av sti­len. Kud­de, 499 kr, och ru­tig mo­hair­pläd, 1 990 kr, från Him­la. Lä­der­korg från Bal­muir/...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.