HOS MA­RIA & EIVIND:

En ro­man­tisk in­du­stridröm

Älskade Hem - - Innehåll - FOTO LI­NA ÖST­LING TEXT JO­HAN­NA FLYCKT GASHI TEXT­BE­AR­BET­NING LI­NA HANS­SON

FRÅN DET PUL­SE­RAN­DE Oslo till den sö­ta små­sta­den Tranås – det blev Ma­ri­as och Eivinds li­te ovan­li­ga flytt­re­sa. Ma­ria ha­de näm­li­gen flyt­tat från Sve­ri­ge till Oslo un­der 1994 för att job­ba som sjuk­skö­ters­ka, och det var här hon träf­fa­de och blev till­sam­mans med sin Eivind. Kärleken slog till och med ti­den fick de två dött­rar. Men Ma­ria kän­de än­då en läng­tan till­ba­ka till Sve­ri­ge och det lil­la Tranås där hon ha­de växt upp och ha­de sin familj.

– Det blir ju lätt så när man får barn, man bör­jar sak­na sin familj. Så ef­ter el­va år i Nor­ge tog hem­läng­tan över, trots att jag egent­li­gen triv­des rätt så bra med stor­stads­li­vet. Och Eivind ha­de ing­et emot att flyt­ta till Sve­ri­ge och Tranås så länge han fick ha en båt i sjön Som­men som lig­ger i när­he­ten, sä­ger Ma­ria med ett le­en­de.

Pa­ret sa upp sig från si­na jobb, sål­de av de fles­ta av si­na möb­ler och styr­de flytt­bi­len mot nya även­tyr i Sve­ri­ge. Des­ti­na­tio­nen blev ett li­tet hus som var en

bo­stads­rätt i ett my­sigt vil­la­om­rå­de upp­fört på 90-ta­let, men tan­ken var att fa­mil­jen skul­le flyt­ta till nå­got stör­re när de bå­da ha­de fått an­ställ­ning­ar. Ef­ter ett halv­år bör­ja­de de där­för gå på vis­ning­ar på jakt ef­ter det per­fek­ta hu­set, men det skul­le vi­sa sig svå­ra­re än de ha­de trott.

– Var­je gång vi kom hem från en vis­ning kän­de vi att det hus som vi bod­de i var my­si­ga­re och att det var där vi hör­de hem­ma. Vi har sko­gen som när­mas­te gran­ne, hu­set lig­ger högt, vil­ket gör att det of­ta är här­ligt ljus här, och det var helt en­kelt svårt att hit­ta en an­nan bo­stad som var bätt­re, be­rät­tar Ma­ria.

Nå­got år se­na­re blev pa­ret er­bjud­na att kö­pa loss hu­set som de hyr­de, vil­ket vi­sa­de sig bli den per­fek­ta lös­ning­en.

– Hu­set blev vårt eget och vi kun­de bör­ja re­no­ve­ra så som vi vil­le ha det, sä­ger Ma­ria.

RE­NO­VE­RINGS­PRO­JEK­TET TOG SIN bör­jan, och star­ta­de i ga­ra­get. Ge­nom att byg­ga ihop det med hu­set fick fa­mil­jen näm­li­gen ett sov­rum till och en stör­re hall. Se­dan har pa­ret gått ige­nom rum ef­ter rum för att ska­pa det hem de dröm­de om och som de in­te ha­de kun­nat få till me­dan de ba­ra hyr­de bo­en­det. Det se­nas­te pro­jek­tet var kö­ket, som de blev kla­ra med

”Det var helt en­kelt svårt att hit­ta en an­nan bo­stad som var bätt­re.”

pre­cis in­nan jul­hel­gen i fjol och som de är väl­digt nöj­da med. Det blev en matt svart och stil­ren köks­in­red­ning från Kvik, som till­sam­mans med det schack­ru­ti­ga gol­vet, vi­ta kak­let och rost­fria bän­ken ger en tuff och sam­ti­digt in­bju­dan­de käns­la som är kän­ne­teck­nan­de för he­la hem­met.

– Vi val­de bort över­skå­pen och kak­la­de i stäl­let he­la väg­gen ovan­för disk­bän­ken. Det och den sto­ra blan­da­ren gjor­de att det blev en re­stau­rang­kök­s­käns­la som vi gil­lar, be­rät­tar Ma­ria.

IN­RED­NINGS­IN­TRES­SET är UP­PEN­BAR­LI­GEN stort, och det märks re­dan vid förs­ta an­blic­ken att det bor en per­son här som har en träff­sä­ker­het när det gäl­ler att form. Det in­du­stri­in­spi­re­ra­de blan­das med sö­ta de­tal­jer och mil­da färg­to­ner, för en kom­po­si­tion som pas­sar bå­de de som gil­lar det mjukt ro­man­tis­ka och det hår­da­re av­ska­la­de. Spe­ci­ellt den dans­ka sti­len, med stil­re­na de­sign­klas­si­ker som blan­das med om­må­la­de lop­pis­fynd och se­mes­terskat­ter, är nå­got som verk­li­gen får Ma­ri­as hjär­ta att bul­ta li­te ex­tra hårt. Det mesta av in­spi­ra­tio­nen, idéer­na och

”Vi har sko­gen som när­mas­te gran­ne och hu­set lig­ger högt, vil­ket gör att det of­ta är här­ligt ljus här.”

tan­kar­na till sin in­red­ning hit­tar hon på oli­ka blog­gar, instagram och i in­red­nings­tid­ning­ar.

– Men mest in­spi­ra­tion finns på mi­na fa­vo­rit­café­er och i oli­ka bu­ti­ker. Bo­li­na ut­an­för Oslo till­hör en av de af­fä­rer som ald­rig gör mig be­svi­ken. Även mo­de­bu­ti­ker som Za­dig & Voltaire in­spi­re­rar mig enormt, be­rät­tar hon.

Då OCH Då läm­nar hon även sin frid­ful­la till­va­ro i Tranås och be­ger sig till hu­vud­stä­der­na för att le­ta nya in­tryck.

– Vi trivs med att bo i en li­ten stad, men när stor­stads­ab­sti­nen­sen blir för stor åker jag till Stock­holm, Kö­pen­hamn el­ler Oslo för att an­das nya vin­dar och fyl­la på kre­a­ti­vi­te­ten.

Och mer kre­a­ti­vi­tet kom­mer att be­hö­vas även framö­ver, ef­tersom pa­ret fak­tiskt in­te är helt fär­di­ga med sin sto­ra re­no­ve­ring.

– Bar­nens rum och vår to­a­lett står på vår att gö­ra-lis­ta, och att fixa till al­ta­nen och läg­ga mark­sten ut­an­för hu­set, sä­ger Ma­ria.

Nå­got finns det alltid att fixa med när man har hus, men det är ock­så vad fa­mil­jen Raad tyc­ker om!

”Vi trivs med att bo i en li­ten stad.”

Den stil­re­na in­red­ning­en blir varm och in­bju­dan­de tack va­re mju­ka fäl­lar och nöt­ta ytor. Köks­bor­det har fa­mil­jen hit­tat på en lop­pis. Sitt­bän­ken är från Bo­li­na, får­skin­net från Mo­io, och taklam­pan är den gam­la klas­si­kern Bum­ling .

Det ru­sti­ka köks­bor­det har Andre­as byggt av gam­la golv­plan­kor från 1700-ta­let som kom­mer från Li­nas för­äld­rars hus. Sto­lar­na är fynd från Bloc­ket, och lam­por­na är gam­la gri­slam­por från den ti­den då Li­na ha­de mi­ni­gri­sar. Kö­ket är ny­re­no­ve­rat, och Ma­ria och Eivind blev myc­ket nöj­da med re­sul­ta­tet. Käns­lan av re­stau­rang­kök för­stärks av trä, plåt och stål.

Två sof­for, med en in­klu­de­rad di­van, gör att fa­mil­jens soff­hör­na prak­tiskt ta­get blir ett U – per­fekt för att sam­la många vän­ner och gö­ra det lätt för al­la att pra­ta med varand­ra. Den gråa sof­fan är från Mio, den blåa sof­fan är från Malm­s­ten, och soff­bor­det hit­ta­de pa­ret på en auk­tion. Den vack­ra in­du­stri­sto­len bi­drar till hem­mets tuf­fa ut­tryck.

El­va­å­ri­ga El­la är ett sant Justin Bie­ber-fan, vil­ket är minst sagt tyd­ligt i hen­nes rum där en av väg­gar­na helt tilläg­nas ar­tis­ten. Skriv­bor­det kom­mer från Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.