Loft för skö­na dröm­mar

När Gúa och Tho­rir på­bör­ja­de ar­be­tet med ett gäst­rum var må­let att ska­pa en frid­full plats äm­nad för skön sömn. Men re­sul­ta­tet blev så myc­ket mer än så. I dag är pa­rets loft ett sa­go­likt sov­rum som ger en käns­la av att al­la fi­na dröm­mar kan slå in.

Älskade Hem - - Innehåll - TEXT MIA KARLS­SON STY­LING GÚA HLÍFARSDÓTTIR FOTO SO­FI SYK­FONT TEXT­BE­AR­BET­NING JIN LA­VESSON

ATT DET BA­RA har gått ett år se­dan Gúa och hen­nes man Tho­rir stod i en ka­osar­tad re­no­ve­rings­mil­jö up­pe på det gam­la lof­tet med bräd­hö­gar upp till knä­na, är svårt att tro i dag. För ef­ter att ha ta­git sig upp för den sling­ran­de spi­ral­trap­pan som går från Gúas bu­tik möts man av en sa­go­lik syn som får en att gnug­ga ögo­nen av hän­fö­rel­se. Sov­rum­met, som är äm­nat för pa­rets gäs­ter, är nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. Om­ring­ad av de vack­ras­te av ting kan man in­te an­nat än öns­ka att det var man själv som skul­le få för­må­nen att so­va över här.

Det un­der­ba­ra sov­lof­tet är ett re­sul­tat av en sa­lig bland­ning av pa­rets sam­man­väv­da dröm­mar, och även om var­je de­talj känns bå­de no­ga ut­vald och väl­pla­ce­rad är det med ren och skär mag­käns­la som de har in­rett rum­met. Al­la vack­ra sa­ker till trots är det här ett ut­rym­me ut­an någ­ra som helst krav på per­fek­tion, en plats där dröm­mar och ro­fylld av­kopp­ling går fö­re allt an­nat.

– Det ska va­ra vac­kert och en­kelt. Då blir jag lyck­lig. Jag tror på väl­må­en­de i en ic­ke per­fekt mil­jö, och vill helst släp­pa al­la krav, och för­sö­ka fin­na njut­ning i nu­et, sä­ger Gúa.

OCH NOG är det här en plats där det är lätt att nju­ta. Att Gúa har en unik käns­la för att ska­pa vack­ra rum är ett odis­ku­ta­belt fak­tum, och bland lof­tets vack­ra sa­ker rå­der det en kre­a­tiv och fan­ta­si­full at­mo­sfär som skän­ker har­mo­ni. Den vack­ra, vit­må­la­de råspon­ten på väg­gar­na ger rum­met en gam­mal­dags, lant­lig käns­la, och de ru­sti­ka mö­b­ler­na och kof­fer­tar­na står i ele­gant kon­trast till pu­der­ro­sa de­tal­jer och ro­man­tis­ka blom­mor.

– När jag in­red­de det här rum­met tänk­te jag he­la ti­den att det var för mi­na vä­nin­nor. När de kom­mer på be­sök ska de kun­na bo här, kän­na lugn och ro, och lig­ga i de an­ti­ka frans­ka järn­säng­ar­na och ba­ra va­ra.

Och så hop­pas jag att de gam­la fi­na sa­ker­na kanske kan väc­ka li­te min­nen till liv. För al­la har vi min­nen som vi emel­lanåt be­hö­ver väd­ra li­te ex­tra, och det här ska va­ra en bra plats för det, sä­ger Gúa.

Gäst­rum­met lig­ger som sagt ovan­för Gúas bu­tik, Mor Ágústas Ga­rage, där hon säl­jer vack­ra vin­ta­ge­sa­ker. Lo­ka­len var ti­di­ga­re ett buss­ga­rage, men för tre år se­dan på­bör­ja­des en re­no­ve­ring som i och med fär­dig­stäl­lan­det av det fi­na sov­lof­tet i dag kan an­ses va­ra kom­plett. Gol­vet har fått nya plan­kor som må­lats i en mjukt grön ku­lör, och på var­je kort­si­da har Tho­rir byggt in sto­ra, gam­la föns­ter för max­i­malt ljusin­släpp. Dess­utom har pa­ret un­der sned­ta­ket på rum­mets ena si­da byggt in en gam­mal by­rå och ett skåp så att de som häl­sar på in­te ska be­hö­va bo i si­na res­väs­kor ut­an kun­na kän­na sig som hem­ma.

MED EN IN­RED­NINGS­BU­TIK på ne­der­vå­ning­en är det in­te sär­skilt svårt att hit­ta ljuv­li­ga sa­ker att fyl­la lof­tet med. Har­mo­nis­ka kon­tras­ter är ett ge­nom­gå­en­de te­ma när Gúa in­re­der, och hon le­ker vilt med mot­sat­ser som hårt och mjukt, fe­mi­nint och mas­kulint, ru­stikt och soc­ker­sött. Re­sul­ta­tet blir ett oför­ut­säg­bart och per­son­ligt ut­tryck som är i stän­dig för­änd­ring.

– Jag gil­lar att le­ka och in­red­ning är ing­et un­dan­tag. Så här ser det ut just nu, men man vet ald­rig hur länge det va­rar. För li­vet änd­ras stän­digt, och så även mi­na mil­jö­er.

Ett rum att bli hän­förd av! De gam­la järn­säng­ar­na hit­ta­des i Frank­ri­ke. Ski­ra bo­mulls­gar­di­ner i pu­der­ro­sa och auk­tions­fyn­da­de lamp­kro­nor ut­gör ba­sen i rum­met.

Gúa sam­lar si­na favoritsaker i små hör­nor, i stäl­let för att spri­da ut dem. På så vis får hon full ef­fekt av sa­ker­nas käns­la. Ett bal­le­ri­na­di­a­dem får sjä­len att dan­sa. Gam­la res­väs­kor och hattas­kar är alltid vac­kert, och fun­ge­rar även som smart förvaring.

Vack­ra vin­ta­ge­klä­der blir en del av in­red­ning­en.

Gam­la hopprep, gympas­kor och en nött li­ten ele­fant blir ett vac­kert stilleben fyllt av nostal­gi. Ett bra sätt att ut­nytt­ja sned­ta­ket är att byg­ga in för­va­ring­en. En nött gam­mal prov­doc­ka iklädd en väst av struts­fjäd­rar bor på en stol till­sam­mans med en hattask. En lek­full kom­bi­na­tion som be­skri­ver Gúa gans­ka väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.