12 tips för barn­rum­met

Att få småt­ting­ar­nas rum att kän­nas bå­de funk­tio­nel­la och gläd­je­fyll­da är ing­en en­kel konst, och krä­ver så­väl ef­ter­tan­ke och pla­ne­ring som kre­a­ti­vi­tet. Men lugn, här kom­mer tolv smar­ta tips som gui­dar dig till ett barn­rum där leklus­ten kan spi­ra.

Älskade Hem - - Innehåll - AV SARAH NORÉN

1

FI­NUR­LIG FÖRVARING

Förvaring är a och o i ett barn­rum där allt från lek­sa­ker och böc­ker till klä­der och skol­gre­jer ska rym­mas på en be­grän­sad yta. Ta va­ra på he­la ut­rym­met, och bygg förvaring på bå­de höj­den och bred­den. För­va­rings­mö­beln Tro­fast , 649 kr/st inkl vi­ta bac­kar.

” Pash­mi­na är en helmatt färg som fun­ge­rar per­fekt hos barn­fa­mil­jen, då den är tå­lig och lätt kan tvät­tas av ut­an att ytan ska­das” KARIN STÅL­HAM­MAR, PRESS­AN­SVA­RIG På ALCRO.

2

1+1=2

Om rum­met är li­tet och ska de­las upp, t ex mel­lan två sys­kon, kan du an­vän­da dig av oli­ka sti­lar, fär­ger, möns­ter el­ler ta­pe­ter för att en­kelt ska­pa en käns­la av två rum i ett. Ut­drag­ba­ra sängstom­men Min­nen från Ikea, 914 kr.

3

På TA­PE­TEN

Att barn är om­byt­li­ga är ett ve­der­ta­get fak­tum. Så för att und­vi­ka stän­di­ga ta­pet­by­ten och re­no­ve­rings­pro­jekt kan fi­na vägg­scha­blo­ner va­ra en lös­ning. Lät­ta att sät­ta upp, lät­ta att ta ner – helt per­fekt med and­ra ord!

Väggde­ko­ren Stjär­nor från El­los, 249 kr.

4

KUL MED KU­LÖ­RER

Ett färgstarkt och kre­a­tivt rum gör bå­de barn och vux­na gla­da, så ut­nytt­ja al­la de här­li­ga ku­lö­rer som finns på mark­na­den! En­dast fan­ta­sin sät­ter grän­ser. Vägg­fär­gen Lucky Green ur kol­lek­tio­nen Ad.pash­mi­na från Alcro, 356 kr/l.

5 EN LY­SAN­DE KOM­PIS

Ro­lig be­lys­ning ger barn­rum­met en ex­tra piff. Och det finns så många fi­na va­ri­an­ter att väl­ja på! Dess­utom kan det va­ra en god idé att kö­pa en lam­pa som ly­ser li­te sva­ga­re. Då kan den näm­li­gen fun­ge­ra som en trygg vän som hål­ler mons­ter, spö­ken och an­nat otyg bor­ta un­der nät­ter­na. Lam­pa från Ferm Living, ca 600 kr.

6

EN­KEL FÖR­ÄND­RING

Med hjälp av ett par sö­ta knop­par el­ler ro­li­ga hand­tag kan en trist by­rå el­ler gar­de­rob en­kelt an­pas­sas till det gla­da barn­rum­met. El­ler var­för in­te sät­ta upp dem di­rekt på väg­gen för att gö­ra det lätt att hål­la ord­ning?

Ele­fant­häng­a­re, 25 kr, och ank­knopp, 40 kr, bå­da från It's Design.

7

FAN­TA­SI­FUL­LA FOR­MER

Lek med il­lu­sio­ner­na, och ska­pa en helt ny värld med hjälp av ta­pe­ter. Det finns mäng­der av to­kro­li­ga va­ri­an­ter som kan få det enk­las­te rum att bli som ta­get di­rekt ur en teck­nad film.

Fo­to­ta­pe­ten Sea sne­ak pe­ek från Pho­to­wall, 328 kr/kvm.

8

SKA­PA PLATS

Det är myc­ket som ska få plats i ett barn­rum, in­te ba­ra säng och le­kut­rym­me, ut­an även ett stäl­le för läx­or och pys­sel. För att spa­ra på kvadrat­met­rar­na kan ett skriv­bord lätt byg­gas av en vägg­hyl­la. Sätt dit en stol och en bords­lam­pa, och du har ska­pat en prak­tisk ar­bet­sy­ta.

Pys­sel­vägg från El­fa, 3 884 kr.

9

FÖR­ÄND­RA MED TEX­TIL

Pre­cis som i öv­ri­ga rum kan barn­rum­met lätt för­änd­ras och för­ny­as med hjälp av tex­tili­er. In­klu­de­ra bar­nen i in­re­dan­det, och över­låt va­let av bädd­set och pryd­nads­kud­dar till dem. Kanske kan till och med kvälls­ru­ti­ner­na un­der­lät­tas av att bar­nen får kry­pa ner bland ro­ligt mönst­ra­de säng­klä­der som de själ­va har valt.

Bädd­set från El­los, 199 kr.

10

EX­TRA UT­RYM­ME

En ut­drag­bar säng är pri­ma när du mås­te hus­hål­la med kvadrat­met­rar­na. På sam­ma sätt ger ut­rym­met un­der en vå­nings­säng plats för an­nat än sömn!

Loft­säng­en Snow från Mio, 2 995 kr.

11

VÄGG­KONST

Med hjälp av van­li­ga ta­vel­lis­ter kan bar­nens fi­na teck­ning­ar och fa­vo­rit­böc­ker lätt fly­ga upp som sko­jig vägg­konst. Dess­utom är det lekande lätt att by­ta ut ver­ken ef­ter­hand som det kom­mer nya.

Bild av Jen­ni­fer Hag­ler på blog­gen Amer­ry­mishap­blog.com.

12

FÖR SMÅ KONST­NÄ­RER

Ge fa­mil­jens yngs­ta konst­nä­rer möj­lig­het att ut­veck­la si­na kre­a­ti­va åd­ror ge­nom att må­la en mö­bel el­ler en vägg med grif­fel­färg. Köp en bunt färg­gla­da grif­fel­pen­nor, och du be­hö­ver in­te oroa dig för smyg­klad­dan­de på väg­gar och möb­ler så fort du vän­der ryg­gen till.

Grif­fel­färg från Gra­nit, 179 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.