Klas­sis­ka få­töl­jer

Få möb­ler kan er­bju­da den om­bo­na­de var­ma käns­lan som klas­sis­ka få­töl­jer ger. Ge­nom sek­ler­na har de be­kvä­ma sto­lar­na för­gyllt så­väl sa­gostun­der och tv-kväl­lar som vän­te­ti­der och tupp­lu­rer. Här är någ­ra för­tju­san­de favoriter.

Älskade Hem - - Innehåll - ANNA HULT­BERG be­rät­tar om tids­pe­ri­o­der och fe­no­men från förr, samt hur du ska­par sti­len med hjälp av vin­tage­fynd och ny­köp.

Fräc­ka Äg­get

Trots att Äg­get fyl­ler 55 år i år känns få­töl­jen fräsch och hipp.

Ar­ne Jacob­sen de­sig­na­de den från bör­jan för Royal SAS Ho­tel i Kö­pen­hamn, där han har satt sin prä­gel på allt från själ­va bygg­na­den till mins­ta lil­la ask­kopp. Ge­nom den or­ga­nis­ka for­men vil­le han ska­pa en kon­trast till ho­tel­lets an­nars så stra­ma ut­form­ning.

Med sin upp­se­en­de­väc­kan­de form blev Äg­get snabbt po­pu­lär och har i dag när­mast fått ikonsta­tus. På grund av att den är en ef­ter­trak­tad trofé spring­er pri­ser­na lätt i väg. Dy­rast blir de klas­sis­ka mo­del­ler­na i svart och brunt skinn. För en be­gag­nad skinn­få­tölj i fint skick får du räk­na med att be­ta­la cir­ka 30 000 kro­nor. Kö­per du en ny får du läg­ga på någ­ra tu­sen­lap­par till!

Lyx­i­ga Ho­ward

Ho­ward är djup, mjuk, har en stöd­jan­de rygg och små sö­ta hjul där fram. Han är en så­dan man vill my­sa med i tim­mar, gär­na till­sam­mans med en filt och en skål popcorn.

Den klas­sis­ka mö­beln som ver­kar va­ra var­je in­re­da­res dröm ska­pa­des un­der 1800-ta­let av det brit­tis­ka fö­re­ta­get Ho­ward & Sons. Den som i dag sö­ker ef­ter en äk­ta Ho­ward -sof­fa el­ler fåtölj från 1800-ta­let mås­te ta fram den sto­ra plån­bo­ken ef­tersom de är ef­ter­trak­ta­de sam­lar­ob­jekt. Som tur är finns det i dag en mängd ny­pro­du­ce­ra­de, mo­der­na ver­sio­ner av den be­kvä­ma klas­si­kern.

Farfars öron­lapps­få­tölj

Han är trygg, my­sig och pas­sar per­fekt för tid­nings­läs­ning.

Öron­lapps­få­töl­jen var un­der 50- och 60-ta­len en själv­klar plats för fa­dern i hu­set. På se­na­re tid har var­dags­rums­hjäl­ten fått re­vansch och bland an­nat Ikea har valt att sat­sa på den om­tyck­ta mo­del­len. MK -få­töl­jen, som sägs va­ra själ­vas­te Kamprads fa­vo­rit, fanns i Ike­as sor­ti­ment på 50-ta­let och har nu åter­kom­mit i mo­dern tapp­ning.

Strand­mon är djup och om­slu­tan­de, och tack va­re de bå­da ”ving­ar­na” på si­dor­na kan den tröt­te få nå­got att lu­ta hu­vu­det mot när sa­gostun­den är över. Det som skil­jer ny­kom­ling­en från dess fö­re­gång­a­re är bland an­nat av­sak­na­den av nack­kud­de och de nät­ta­re be­nen.

Gul­li­ga Em­ma

Hon är nätt, be­sked­lig och gör in­te så myc­ket vä­sen av sig, ut­an pas­sar in näs­tan över­allt. Kanske är det där­för som Em­ma -få­töl­jen har bli­vit en fa­vo­rit i de svens­ka hem­men.

Em­ma föd­des un­der 1800-ta­let, när ny­ro­ko­ko, bro­de­ri­er och sam­met var på ta­pe­ten. Spi­ral­fjä­dern av stål ha­de pre­cis bli­vit upp­fun­nen och bi­drog till dess sitt­vän­lig­het. Re­dan från bör­jan var hon li­ten och nätt, med hög svängd rygg och myc­ket små, el­ler helt ut­an, arm­stöd.

Det sägs att få­töl­jen an­vän­des av da­mer­na när de hand­ar­be­ta­de. Av­sak­na­den av arm­stöd gjor­de att de satt be­kvämt trots si­na pam­pi­ga klän­ning­ar och sto­ra kjo­lar.

Den nät­ta, men be­kvä­ma, mo­del­len har gjort Em­ma till en klas­si­ker som i dag går att hit­ta i de fles­ta mö­bel­af­fä­rer. Kanske myc­ket tack va­re sin li­ten­het har även många gam­la få­töl­jer kla­rat sig från de sto­ra utrensningarna. En gam­mal Em­ma från 1800-ta­let känns igen på den tra­di­tio­nel­la stopp­ning­en med sa­del­jord, den spi­ral­for­ma­de re­så­ren, och den ka­rak­tä­ris­tis­ka tyng­den.

Bäs­ta kom­pi­sen

Var­je fåtölj för­tjä­nar en tro­gen föl­je­sla­ga­re som lju­sar upp mysstun­der­na. Nå­got som står högst upp på mång­as öns­ke­lis­tor just nu är tre­ar­ma­de lam­por från 40och 50-ta­len. Det som kän­ne­teck­nar des­sa är de böj­ba­ra mäs­sing­hal­sar­na som gör att lju­set kan rik­tas åt fle­ra oli­ka håll. På grund av den öka­de ef­ter­frå­gan har pri­ser­na sti­git de se­nas­te åren, men har du tur kan du fort­fa­ran­de fyn­da en kom­pis till din fa­vo­rit­få­tölj på lop­pis för någ­ra hund­ra­lap­par. Tre­ar­mad lam­pa från 50-ta­let. Klub­ba­des för 2 700 kr på Bu­kowskis Mar­ket.

Har­mo­nis­ka Eva

Med sin höga rygg och si­na kvinn­li­ga for­mer är få­töl­jen Sto­ra Eva en fin re­pre­sen­tant för Kerstin Hör­lin Hol­mqvists design.

Sto­ra Eva är en del av se­ri­en Pa­ra­dis som till­ver­ka­des för NK 1958. I se­ri­en in­går även få­töl­jen Lil­la Adam och sof­fan Pa­ra­di­set .

Sto­ra Eva är en re­la­tivt säll­synt fåtölj, och bru­kar väc­ka en hel del ha­be­gär när den dy­ker upp på auk­tion. När två Sto­ra Eva -få­töl­jer av den här ty­pen ro­pa­des ut på Bu­kowskis slu­ta­de bud­kri­get på 49 560 kr.

Vän­li­ga Sam­sas

Med si­na här­ligt om­slu­tan­de for­mer är Sam­sas en älskad fa­vo­rit som ald­rig upp­hör att för­trol­la.

Sam­sas far är ing­en mind­re än mö­belska­pa­ren Carl Malm­s­ten. På 1950-ta­let val­de han att gö­ra många av si­na möb­ler till­gäng­li­ga för den sto­ra mas­san. Han gjor­de då al­ter­na­tiv av si­na ti­di­ga­re hant­verks­mäs­sigt ut­för­da möb­ler som nu kun­de till­ver­kas av in­du­strin till läg­re pri­ser.

Få­töl­jen Sam­sas kom till 1960 och är en för­enklad va­ri­ant av få­töl­jen Kon­sert som 1924 gjor­des till förs­ta ra­den på Stock­holms kon­sert­hus. Malm­s­ten­bu­ti­ken i Stock­holm säl­jer ny­till­ver­ka­de Sam­sas -få­töl­jer. En så­dan kos­tar från ca 17 000 kr och upp­åt. Foto: He­le­na Karls­son/malm­s­ten­bu­ti­ken.

Klas­sis­ka La­mi­no

La­mi­no är smäc­ker, sti­lig och sittvänlig. Svens­kar­nas storfa­vo­rit såg da­gens ljus 1956, och var ett re­sul­tat av Yngve Ek­ströms mång­å­ri­ga ex­pe­ri­men­te­ran­de med for­mer, lin­jer, träslag och kon­struk­tio­ner. Få­töl­jen har pro­du­ce­rats i tu­sen­tals och är fort­fa­ran­de i pro­duk­tion.

För­u­tom sin omått­li­ga po­pu­la­ri­tet kan La­mi­no stolt­se­ra med att va­ra en av få möb­ler som har bli­vit sta­ty. Som­ma­ren 2001 res­tes näm­li­gen en sta­ty av få­töl­jen på tor­get i Vag­ge­ryd, där Yngve Ek­ström väx­te upp, med in­skrip­tio­nen ” La­mi­no , sek­lets mö­bel”.

För sju år se­dan blev La­mi­no även stolt pap­pa till lil­la La­mi­ni . La­mi­ni lik­nar sin far i mångt och myc­ket men är av mind­re mo­dell för att lät­ta­re smäl­ta in i barn­rum­met.

Av­slapp­na­de Per­nil­la

Per­nil­la är en cool av­slapp­nad fåtölj som vet hur man kra­mar krop­pens kur­vor på bäs­ta sätt. Hen­nes form­gi­va­re, Bru­no Mat­hs­son, gav hen­ne nam­net 1943 ef­ter att ha läst en ar­ti­kel om ho­nom som jour­na­lis­ten Per­nil­la Tunberger ha­de skri­vit.

Per­nil­la är re­sul­ta­tet av många nog­gran­na stu­di­er av ”sit­tan­dets me­ka­nik”. Un­der 40-ta­let ut­veck­la­des mo­del­len, och kom att in­ne­fat­ta bå­de Per­nil­la 2 och Per­nil­la 3 (med vink­lat nack­stöd och löst el­ler in­te­gre­rat fot­stöd). På 60-ta­let lan­se­ra­des Per­nil­la mo­dell 69 som är en bre­da­re va­ri­ant med kläd­da arm­stöd.

Per­nil­la finns i dag i nyproduktion, men mest lön­samt är det än­då att kö­pa en be­gag­nad mö­bel. Får du tag i en rik­tigt gam­mal Per­nil­la kan det hän­da att dy­nan är gjord av flä­tat pap­pers­snö­re ef­tersom sa­del­gjord var en brist­va­ra un­der krigs­å­ren. Vil­sto­len Per­nil­la från 1940-ta­let klub­ba­des för 3 500 kr på Bu­kowskis Mar­ket.

Strand­mon från Ikea finns i fle­ra

2 fär­ger och kos­tar 1 995 kr.

Fritz Han­sen till­ver­kar Äg­get -få­töl­jer än i dag. Här i ett tyg av Mi­na­ga­wa. Pri­set för en ny­till­ver­kad fåtölj är ca 45 000 kr.

Skö­na skön­he­ter i klas­sisk Ho­ward -stil med ljust mönst­rad kläd­sel. Klub­ba­des för 3 000 kr på Bu­kowskis Mar­ket.

ABC Col­lec­tion har till­ver­kat Em­ma -få­töl­jer de se­nas­te 20 åren. Få­töl­jer­na görs ute­slu­tan­de i Sve­ri­ge, och det finns möj­lig­het för kun­den att själv väl­ja tyg. Pris från 7 995 kr.

Swe­de­se till­ver­kar La­mi­no än i dag. För en ny fåtölj med till­hö­ran­de pall be­ta­lar du ca 13 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.