Flytt­ka­os och för­va­ringstan­kar

Älskade Hem - - Brittas Värld -

JA­HA NU är VI FLYT­TA­DE Vil­ket ka­os! Först tänk­te jag ”Det kom­mer ald­rig gå att pac­ka ner allt”. Se­dan tänk­te jag ”Det kanske in­te är så far­ligt, trots allt”. Se­dan tänk­te jag ”Det kom­mer in­te att gå”. Se­dan bör­ja­de jag tän­ka på ut­vä­gar. El­ler gen­vä­gar. Men det finns nog inga, el­ler?

Men ing­et av det där spe­lar egent­li­gen nå­gon roll när jag tän­ker på vil­ket guld­år vi har fått. Det är som att vin­na på lot­to – eva­ku­e­ra­de från 83 kvadrat­me­ter till 156. Vi har fått ett mind­re slott! Från att för­sö­ka få plats, in­te ba­ra tre per­so­ner ut­an dess­utom bonus­fa­milj och valp, till en vå­ning där vi knappt hit­tar varand­ra även när vi är sju. Åt­ta med val­pen. Allt­så, jag blir ju li­te trött emel­lanåt, det tar ju lik­som in­te slut när allt är ner­pac­kat – ef­ter­ar­be­tet är minst li­ka job­bigt! Men nu bör­jar egent­li­gen det ro­li­ga – jag kan gö­ra vad jag vill. Det är som ett pro­jek­tår. Vill jag må­la ta­ket? Bo i var­dags­rum­met? So­va i häng­mat­tor? An­ord­na bal?

Men för att få plats för allt det­ta (få un­dan al­la mi­na pors­lins­hun­dar, kons­ti­ga ma­nic­ker, böc­ker och skor) be­hövs bra förvaring – det är a och o. Un­der­ba­ra förvaring! Om man har skåp, by­rå­er och för­va­rings­stäl­len så är det grönt, ba­ra att kö­ra på och pac­ka upp. I värs­ta fall kan man ju alltid slänga in sa­ker i skå­pen, få det att se ut som att det är stä­dat och skju­ta sor­te­ring och an­nat på fram­ti­den.

Min förs­ta tan­ke ef­ter flyt­ten var att jag skul­le stäl­la in allt på rätt stäl­le di­rekt, va­ra or­dent­lig och sor­te­ra. Men jag har änd­rat mig. Jag ska kas­ta in sa­ker­na var som helst ba­ra för att få un­dan allt, se­dan ska jag dan­sa runt. Först ef­ter det ska jag kö­pa mas­sor av hyl­lor, lå­dor, box­ar och fixa.

Jag gil­lar idén med kon­so­ler och hyll­plan, det gör att man kan mö­ble­ra om i hyl­lan ef­ter be­hov, väl­ja mer av­stånd mel­lan hyll­pla­nen el­ler mind­re. Hyll­plan kan kom­ma i oli­ka läng­der och djup, vil­ket be­ty­der att man ock­så kan va­ri­e­ra vad man vill ha i hyl­lor­na. Böc­ker be­hö­ver of­ta in­te så dju­pa plan – det sam­lar ba­ra damm. Om man vill ha un­dan små­pry­lar så kan man stäl­la dit box­ar och lå­dor i oli­ka stor­le­kar för att än­då få en käns­la av ord­ning. Det finns fi­na box­ar för allt från pap­per och stör­re sa­ker till gem.

Så det här är vad jag dröm­mer om just nu – förvaring i oli­ka va­ri­an­ter. Hej Billy! Hej Vik­tu­a­lia!

Och så ett par dans­skor med skur­bors­tar un­der – pre­cis som Pip­pi.

I ett skåp med glas­dör­rar kan jag sam­la al­la mi­na fi­nas­te, kons­ti­gas­te sa­ker. Bok­hyl­lan Billy i svart, Ikea. Bild från Ikea Li­vet hem­ma.

By­rån Vik­tu­a­lia är en fi­nur­lig för­va­rings­mö­bel från Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.