TREN­DIGT

Älskade Hem - - Soffor -

Vad har du för sof­fa?

– Jag har en ettå­ring hem­ma. Det är in­te så att jag an­vän­der ho­nom som sof­fa såklart, men det är ett fak­tum som på­ver­ka­de vårt val. Vi har ett stort var­dags­rum där vi har mon­te­rat ihop tre vi­ta schäs­long­er ut­an arm­stöd från Ike­as se­rie Ki­vik. Det blev en per­fekt lös­ning un­der små­barn­så­ren, ef­tersom det in­te blev spe­ci­ellt dyrt och kläd­seln är tvätt­bar. Men vi läng­tar ef­ter en mer lång­sik­tig lös­ning.

Kul med en egen lös­ning! Vad be­ty­der sof­fan för dig?

– Den är min land­nings­ba­na. Jag äls­kar att slänga mig på sof­fan ef­ter en lång ar­bets­dag och blädd­ra i en tid­ning, kry­pa upp un­der en filt och lä­sa böc­ker för min son el­ler tit­ta på tv.

Vil­ket är ditt bäs­ta tips till vå­ra lä­sa­re som le­tar ef­ter en ny sof­fa?

– Att väl­ja sof­fa är li­te som att väl­ja bil; in­te ba­ra för att det är en stor in­ve­ste­ring, ut­an även för att man av nå­gon lus­tig an­led­ning blir pla­ce­rad i ett fack, be­ro­en­de på vil­ken soff­mo­dell man väl­jer. Är du en Ho­wardsof­fa, en di­van­sof­fa el­ler en sli­ten ret­ro­sof­fa? Tänk in­te ba­ra på funk­tio­nen och kom­for­ten, även om det så klart är vik­ti­gast, ut­an ock­så på att det är en stor mö­bel som sät­ter to­nen för res­ten av in­red­ning­en. FRI­DA RAM­S­TEDT DRI­VER EN AV SVE­RI­GES STÖRS­TA IN­RED­NINGS­BLOG­GAR TRENDENSER.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.