”Allt blev bätt­re än vad vi hade tänkt”

Älskade Hem - - Bygga Ut -

Be­rät­ta om hu­set. Hur såg det ut när ni köp­te det?

– När vi köp­te hu­set för fem år se­dan var det ett li­tet torp med en un­der­vå­ning på 25 kvadrat­me­ter och en över­vå­ning med två, små sov­loft. Vi hade ing­en or­dent­lig trap­pa, och det gick in­te att stå rak­lång på lof­tet. Var­för val­de ni att byg­ga ut? Vad sak­na­des?

– Un­der den förs­ta ut­bygg­na­den lyf­te vi ta­ket och ska­pa­de där­med en mer or­dent­lig över­vå­ning. Men vi hade än­då ing­en trap­pa, och när vi vän­ta­de barn in­såg vi att det in­te läng­re fun­ge­ra­de med en ste­ge. Vi val­de då att gö­ra en ny ut­bygg­na­tion med 20 kvadrat­me­ter per plan – och en rik­tig trap­pa. Hur såg vi­sio­nen ut?

– Det vik­ti­gas­te var att få en or­dent­lig hall, ett barn­rum och en trap­pa upp till över­vå­ning­en. Allt blev bätt­re än vad vi hade tänkt, till ex­em­pel trod­de vi att hal­len på över­vå­ning­en skul­le bli pyt­te­li­ten, typ med plats för en blom­kru­ka, men den blev i själ­va verket stor nog för två få­töl­jer. An­vän­de ni en ar­ki­tekt?

– Nej, det gjor­de vi in­te. Jag tän­ker så här: Ska man gö­ra en en­kel ut­bygg­nad som in­te krä­ver en mas­sa smar­ta lös­ning­ar kan man of­ta gö­ra en hel del själv, men vill man ha en mer avan­ce­rad ut­bygg­nad är det klokt att an­vän­da en ar­ki­tekt. Med fa­cit i hand, hade ni gjort nå­got an­norlun­da i dag?

– Ja, jag hade nog ta­git yt­ter­li­ga­re 2-3 vec­kor le­digt från job­bet för att fixa al­la små­gre­jer som ten­de­rar att drö­ja kvar. De sista lis­ter­na mås­te fort­fa­ran­de sät­tas upp, men med en 4 må­na­ders be­bis är det svårt att hit­ta ti­den. Vad är ni mest nöj­da med?

– Den öv­re hal­len och trap­pan, helt klart. Det var spän­nan­de och svårt att byg­ga en egen trap­pa, det är många fak­to­rer att ta hän­syn till, till ex­em­pel lut­ning­en, höj­den och dju­pet på trapp­ste­gen. Di­na bäs­ta tips till and­ra som fun­de­rar på att byg­ga ut?

– Låt pla­ne­rings­pro­ces­sen ta tid. Sa­ker som från bör­jan ser ut att ha en själv­klar lös­ning kan än­då va­ra vär­da att tän­ka ige­nom, det är in­te all­tid den förs­ta idén som är den bäs­ta. Pla­ne­rings­ske­det kos­tar ju ingenting. Ett an­nat tips är att ha en bra kon­takt med kom­mu­nen. Vår kom­mun, och många and­ra, er­bju­der en kost­nads­fri råd­giv­ning nå­gon gång i vec­kan. Gå dit med ett ut­kast, bol­la idéer och lyssna på tips och tricks. Gå hem, för­bätt­ra ut­kas­tet och gå dit igen. •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.