LJU­VA VÅR

Vi har pra­tat med en av för­fat­tar­na till Träd­gårds­ka­len­dern , om hur vå­ren i hen­nes träd­gård ser ut.

Älskade Hem - - Grönskan -

Vad hän­der i din träd­gård just nu?

– Min träd­gård lig­ger på Got­land, och jag läng­tar till årets förs­ta be­sök i påsk för att se vad som har hänt. Då ska jag grä­va upp jord­ärt­skoc­kor­na, de tål att lig­ga kvar i jor­den över vin­tern. Är det in­te för varmt ska jag även be­skä­ra bär­bus­kar­na. Och jag läng­tar ef­ter att ta in den förs­ta bu­ket­ten av vår­lö­kar. Vad ska du så i år?

– Jag tyc­ker om att sam­la frön från väx­ter som jag gil­lar och se­dan för­sö­ka att få dem att gro, det är li­te av en sport i mi­na ögon. En hel del frön lig­ger och vän­tar i hop­vik­ta fil­ter­på­sar. Jag bru­kar så Ma­ri­a­kloc­ka som är tvåå­rig, och in­spi­re­rad av träd­gårds­pi­on­jä­ren Em­ma Lund­berg sår jag även gyll­en­lack och träd­gårds­au­ri­kel. Nå­got nytt som du är ny­fi­ken på?

– Ja, jag skul­le vil­ja skaf­fa mig nya, ef­fek­ti­va sni­gel­fäl­lor, bra kantavskil­ja­re mel­lan gräs­mat­ta och plan­te­ring­ar och ett par av de gam­la kul­tur­arvs­väx­ter­na som tas fram av POM (Pro­gram­met för od­lad mång­fald). •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.