Lä­ge: Hus­fak­ta:

Älskade Hem - - Vinjett -

TRE RUM OCH KÖK på 74 kvadrat­me­ter blev till 160 kvadrat­me­ter med en helt ny och rym­lig köks­del. På tre år har Ma­ria och Pe­ter för­vand­lat den lil­la fä­bod­stu­gan i Da­lar­na till ett my­sigt och rym­ligt fa­mil­je­hem.

– Va­let stod mel­lan en flytt till hu­vud­sta­den, att ta över mitt barn­doms­hem el­ler att bo kvar i det här hu­set och byg­ga ut. Vi val­de det sist­nämn­da! Vi ha­de för­äls­kat oss i hu­set och kun­de in­te släp­pa det. Det är un­der­bart skönt att bar­nen kan springa ut och le­ka på gräs­mat­tan, gunga och le­ka i lek­stu­gan, be­rät­tar Ma­ria.

Fa­mil­jen bör­ja­de byg­ga ut 2010. Drygt tre år se­na­re var allt äntligen klart. Hu­set var då to­talt sex rum med nytt kök, badrum, hall och tvätt­stu­ga.

Det var en grund­lig re­no­ve­ring det hand­la­de om. I det då­va­ran­de kö­ket och på den gam­la to­a­let­ten syn­tes bå­de yt­ter­väg­gar och jord­golv un­der ar­be­tets gång. Pe­ter bygg­de det mesta själv, men fick hjälp av en bygg­fir­ma med stom­men och ta­ket.

– Han job­ba­de dag­tid på sitt ar­be­te för att se­dan fort­sät­ta med hu­set un­der kväl­lar och nät­ter. Vi ha­de två små barn som jag tog hand om, vår yngs­ta var runt året när vi bör­ja­de re­jält med byg­get. Jag tror in­te att jag be­hö­ver un­der­stry­ka att det är skönt nu när det är klart, skrat­tar Ma­ria.

Ma­ria Hagström med ma­ken Pe­ter, dött­rar­na Wil­ma, 6 år, Ida, 3 år och hun­den Bus­ter. Byn Nås i väst­ra Da­lar­na. En fö­re det­ta fä­bod­stu­ga på 160 kvm. Fa­mil­jen byt­te hu­sets trä­fa­sad i sam­band med att de bygg­de ut och det är må­lat med Fa­lu röd­färg....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.