*

Älskade Hem - - Vrei Njoevttera Lantligt -

Förr var man of­ta tvung­en att väl­ja mel­lan prak­tiskt el­ler fint vid köp av badrumsmöbler. Det mås­te man in­te läng­re! I dag finns det badrumsmöbler som lyc­kas att kom­bi­ne­ra bå­de ge­ne­rös förvaring och snygg design.

Välj en bad­rums­be­lys­ning som går i sam­ma stil som res­ten av bad­rum­met. Kanske en kri­stall­kro­na kan va­ra nå­got? Obs! Glöm in­te att det krävs att lam­pan är våtrum­san­pas­sad.

Det är vik­tigt med förvaring, men för­sök att in­te över­mö­ble­ra bad­rum­met. Pri­o­ri­te­ra i stäl­let det vik­ti­gas­te. För att ska­pa gol­vy­ta, vil­ket alltid är här­ligt, väl­jer du med för­del vägg­häng­da möb­ler och dusch­dör­rar som kan fäl­las in­åt när de in­te an­vänds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.