Jo­han­na Eng­berg dri­ver barn­bu­ti­ken By­eng­berg. Till­sam­mans med dot­tern Oli­via in­spi­re­rar hon and­ra en­sam­stå­en­de mam­mor i sin blogg ”Eng­bergs Mi­ni­me”. Här tip­sar hon om sju fa­vo­ri­ter.

Älskade Hem - - Vinjett -

– Jag skrev un­der 2011 en av tid­ning­en Ma­mas mest läs­ta blog­gar, där jag be­rät­ta­de om li­vet som en­sam­stå­en­de mam­ma, var­vat med Mi­ni-me-mo­de. Att en blogg ska­par tren­der är ett fak­tum, det och mi­na många års ar­bets­livs­er­fa­ren­he­ter från mo­debran­schen föd­de en af­färsidé – min all­de­les egen barn­klä­des­af­fär, By­eng­berg.

– Jag kom på af­färsidén i november 2011, allt gick otro­ligt snabbt, tre må­na­der se­na­re lan­se­ra­de jag min webb­s­hop by­eng­berg.com och bu­ti­ken By­eng­berg sto­re. Nu har webb­s­ho­pen haft be­sö­ka­re från 4 561 stä­der, i 161 län­der.

– Jag har från dag ett en­dast köpt in det som jag och min dot­ter gil­lar, jag mås­te stå till 100 % för det jag säl­jer och gör. Jag fin­ner in­spi­ra­tion i Frank­ri­ke och jag föl­jer mag­käns­lan i allt som jag ska­par.

Jo­han­na i sin butik By­eng­berg till­sam­mans med dot­tern Oli­via.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.