In­vig som­ma­ren!

Älskade Hem - - Ledare -

Änt­li­gen är det dags att in­vi­ga mi­na nya utemöbler! Jag de­ko­re­rar bal­kong­en med ke­ra­mik­kru­kor i na­tur­blått och kän­ner en stor för­vän­tan in­för de lju­sa må­na­der­na vi har fram­för oss. Mitt blå­blom­mi­ga fa­vo­rit­pors­lin Mon Amie från Rörstrand är fram­du­kat och bil­dar ett vac­kert blick­fång till­sam­mans med de färg­gla­da lil­jor­na. Med en ry­kan­de kopp kaf­fe i han­den lå­ter jag hu­den slu­ka D-vi­ta­mi­nen från mor­gon­so­lens strå­lar. För­som­ma­ren är en tid vi ska lad­da in­för se­mestern och nju­ta. Det finns all­tid ett här­ligt pirr i krop­pen av spän­ning och läng­tan. Vad är vik­ti­gast för just dig i som­mar? Vad loc­kar fram lyc­kan in­om dig? Själv har jag tänkt mig många tu­rer ut till lan­det där jag kan slapp­na av och lyssna på na­tu­rens al­la ljud me­dan jag ploc­kar årets förs­ta smult­ron. Då ”kän­ner jag li­vet i mig” som Ron­ja Rö­var­dot­ter bru­ka­de sä­ga. I det här num­ret tip­sar vi om char­mi­ga fri­tids­hus, prak­tis­ka grillar och tren­di­ga träd­gårds­möb­ler. Vi väl­kom­nar även vår nya re­dak­tör Nat­halie Wän­blad som pre­sen­te­rar sig i en som­ma­rin­spi­re­rad krö­ni­ka på si­dan 98. I kän­dis­re­por­ta­get gäs­tar vi den folk­kä­ra skå­de­spe­lers­kan Sa­ra Som­mer­f­eld som vi­sar upp sitt vack­ra hem och si­na in­red­ningsfa­vo­ri­ter. Hop­pas du fin­ner in­spi­ra­tion och får en trev­lig läs­ning i so­len!

Kud­de med här­ligt möns­ter från H&M, 49 kr.

Vas Rainy Day från Bros­te Co­pen­ha­gen, 1 687 kr.

Tvål­pump från In­dis­ka, 149 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.