Vil­ka po­li­ti­ker kän­ner du igen?

Po­la­ri­se­ran­de Helldén (MP) mest känd

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är Stock­holms mest kän­da po­li­ti­ker, en­ligt med­lem­mar­na i vår Stock­holmspa­nel.

När vi frå­gat drygt 700 per­so­ner i Stock­holmspa­ne­len om de kän­ner någ­ra lo­ka­la po­li­ti­ker i kom­mun och lands­ting vid namn, har li­te drygt 400 sva­rat ja.

Och mest känd av al­la är Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­rå­det i Stock­holms stad.

En rim­lig förstapla­ce­ring en­ligt An­ders Gull­berg, tek­nik- och fram­tids­fors­ka­re knu­ten till KTH och som skri­vit fle­ra böc­ker om Stock­holms­po­li­ti­ken.

– Vis­sa är kän­da för att de bli­vit en be­last­ning. Helldén är känd för det han gjort. Han har valt en lin­je som in­ne­bär att han po­la­ri­se­rar väl­digt myc­ket i tra­fik­frå­gor som rör främst bi­lis­ter och cy­klis­ter. Vis­sa äls­kar ho­nom och and­ra ogil­lar ho­nom, sä­ger An­ders Gull­berg.

Märks i var­da­gen

Erik Gu­ti­er­rez- Aran­da på Uni­ted Minds är in­ne på sam­ma spår. Han ser Helldéns förstap­lats som ett be­vis på att hans an­svars­om­rå­den – ex­em­pel­vis det nu ak­tu­el­la för­sla­get att för­bju­da die­sel­bi­lar i in­ners­tan – lig­ger när­ma­re stock­hol­mar­nas var­dag är myc­ket an­nat.

Helldén är fli­tigt ci­te­rad i vå­ra pub­li­ka­tio­ner och väc­ker of­ta star­ka re­ak­tio­ner i så­väl kom­men­tarsfält som på in­sän­dar­plats när han pra­tar om att Stock­holm mås­te ut­veck­las som cy­kel-, gång- och kol­lek­tiv­tra­fik­stad på be­kost­nad av just bi­lis­men.

– Jag får otro­ligt myc­ket kom­men­ta­rer, bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Bå­de ris och ros

I so­ci­a­la me­di­er, kom­men­tarsfält, mejl och i di­rek­ta sam­tal på stan får han hö­ra vad folk tyc­ker om hans kamp för att gö­ra Stock­holm till ”en mer kli­mat­vän­lig och le­van­de stad” som han själv sä­ger.

– Om jag får en sko­pa ils­ka så får jag två sko­por po­si­tivt sam­ti­digt. Folk kom­mer fram och sä­ger att man gör bra sa­ker för sta­den. Det su­ger jag in och tar med mig.

Du an­sva­rar bland an­nat för p-av­gif­ter, cy­kel­ba­nor och snöröj­ning. Kan det va­ra bra med ett visst mått av pro­blem om man vill nå ut?

– Nej. Man vill att sa­ker ska fun­ge­ra. Men att ens ar­be­te väc­ker käns­lor är bra om det le­der till nyt­ti­ga dis­kus­sio­ner.

Är det ett pro­blem att du är mer känd än fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gård (S)?

– Nej, det tror jag in­te. Vi sit­ter i en ge­men­sam ma­jo­ri­tet.

”Bra att han top­par”

Karin Wann­gård in­stäm­mer. Det är ba­ra bra att Helldén top­par lis­tan. Så länge hon är med i topp tre är hon nöjd för egen del. Och hon ser det som myc­ket po­si­tivt att 400 av de 700 sva­ran­de kan namn­ge lo­ka­la po­li­ti­ker.

När hon blev fi­nans­bor­gar­råd 2014 var det få som kän­de igen hen­ne. Snart fy­ra år se­na­re är det an­norlun­da. En­ligt hen­ne be­ror på att hon nått ut med sitt bud­skap.

– Stra­te­gin har va­rit att suc­ces­sivt bli mer igen­känd ge­nom att gö­ra po­li­ti­ken mer igen­känd.

Om jag får en sko­pa ils­ka så får jag två sko­por po­si­tivt sam­ti­digt.

FO­TO: LIN­DA GREN

REBECKA SANTANA, 32, AXELSBERG: 1. – Jag kan blan­da ihop det, men han ser ut som en känd fot­bolls­spe­la­re. 2. – Nej det vet jag in­te. 3. – Nej. Men de bå­da ser ut att va­ra po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.