RU­TI­NE­RA­DE MO­DEL­LER

Mo­de­vis­ning av och med se­ni­o­rer på Gär­det.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Text: Fri­da Ja­reteg | Fo­to: Yl­va Berg­man

– Jät­te­fint! – Åh vil­ken fin ro­sa färg!

Be­sö­kar­na på mö­tes­plat­sen Ri­o­träf­fen på Gär­det var märk­bart en­tu­si­as­tis­ka un­der fre­da­gens mo­de­vis­ning av – och för – se­ni­o­rer. Fle­ra fick dess­utom med sig ett fynd hem då Sve­ri­ges Se­ni­or Shop, som ar­ran­ge­rar den­na ty­pen av mo­de­vis­ning­ar för äld­re, ha­de med sig ett fler­tal ställ med klä­der till för­sälj­ning.

– Det kan va­ra job­bigt att gå på stan och shop­pa, så det här kon­cep­tet bru­kar va­ra väl­digt upp­skat­tat, sä­ger pre­sen­ta­tö­ren Vi­be­ke Folt­mann, som även be­sö­ker äldre­bo­en­den för att vi­sa upp och säl­ja klä­der.

Fem man­ne­käng­er, tre da­mer och två her­rar, ha­de upp­dra­get att vi­sa upp de nya vårtren­der­na och gjor­de det med stor in­le­vel­se. När man­ne­käng­en An­ders gjor­de en­tré med en svart car­di­gan och en färg­glad, blom­mig skjor­ta tjo­a­des och viss­la­des det bland åskå­dar­na. Då och då ut­ro­pa­de nå­gon en frå­ga om fär­gal­ter­na­tiv och ma­te­ri­al, för att se­dan kun­na gö­ra ett kap i kläd­stäl­len.

Mo­ni­ca Ahl­ström, 74, be­sök­te mö­tes­plat­sen Ri­o­träf­fen för förs­ta gång­en med för­hopp­ning­en att träf­fa li­te nya vän­ner.

– Det är trev­ligt med mo­de­vis­ning, ett av­brott i det gråa. Allt är blom­migt nu, men jag har kvar min egen stil. Jag gil­lar tur­kost, sä­ger Mo­ni­ca Ahl­ström.

5-åri­ga Lill Åberg var den mest ru­ti­ne­ra­de man­ne­käng­en i gäng­et och gjor­de tju­sig en­tré med en chock­ro­sa out­fit.

– Det är 68 år se­dan jag gick min förs­ta mo­de­vis­ning. Som 17-åring blev jag haf­fad på stan och har va­rit mo­dell många gång­er un­der åren. Det här är rik­tigt kul, det syns nog ock­så på mig att jag har ro­ligt, sä­ger Lill Åberg med ett gott skratt.

Och visst finns det ett spe­ci­ellt Ös­ter­malmsmo­de, tyc­ker Lill Åberg.

– Det är li­te hög­re kva­li­tet, re­jä­la klä­der och man vå­gar stic­ka ut här, sä­ger hon.

Karin Kei­ser hål­ler till­sam­mans med Omer Adem i spa­kar­na för Ri­o­träf­far­na och är an­ställ­da av Stock­holms stad.

– Det är har va­rit väl­digt po­si­tiv re­spons. När se­ni­o­rer­na själ­va får va­ra man­ne­käng­er kän­ner de sig en­ga­ge­ra­de, och det är pre­cis det vi vill – en­ga­ge­ra vå­ra gäs­ter som kom­mer hit för oli­ka ak­ti­vi­te­ter som in­tres­se­rar dem, sä­ger Karin Kei­ser.

UT­BUD. Pen­sio­nä­rer­na kun­de gö­ra sig ett kap i de väl­fyll­da kläd­stäl­len.

UPPVISNING. Lill Åberg, 85, var en av man­ne­käng­er­na på Ri­o­träf­fens mo­de­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.