Kraft­tag mot skrot­cyklar

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Fri­da Ja­reteg

Näs­tan dag­li­gen får Stock­holms Stad in kla­go­mål om över­giv­na cyklar som skrä­par ner och tar plats i de re­dan över­ful­la cy­kel­stäl­len. Och ser man in­te upp kan en lång­tidspar­ke­rad hoj ham­na på skro­ten.

Över­giv­na cyklar kan hit­tas run­tom i he­la Stock­holms in­nerstad. Cyklar som tar upp onö­dig plats i cy­kel­stäl­len och för­svå­rar ren­håll­ning­en run­tom­kring.

– Det finns en upp­sjö av över­giv­na cyklar. För­ra året flyt­ta­de vi över 3 000 cyklar och progno­sen ser sam­ma ut även i år, sä­ger Hans-Olov Blom på tra­fik­kon­to­ret.

Trots att sta­den byg­ger många nya cy­kel­par­ke­rings­plat­ser blir kon­kur­ren­sen om cy­kel­par­ke­ring­ar­na hög när fler och fler stock­hol­ma­re väl­jer cy­keln.

Stock­holms stad får dag­li­gen in kla­go­mål om över­giv­na cyklar.

– Det är fram­för allt cy­klis­ter som hör av sig när man in­te kom­mer åt cy­kel­par­ke­ring­ar­na för att det står mas­sa skrot­cyklar där. Kla­gomå­len skif­tar be­ro­en­de på sä­song men även nu på vin­tern ska­par de pro­blem för snöröj­ning­en, sä­ger HansOlov Blom.

För ett par år se­dan ska­pa­des ett sär­skilt pro­gram för att få bukt på pro­ble­met – en ak­tiv in­sats från sta­den i sam­ar­be­te med fle­ra ak­tö­rer där bland an­nat par­ke­rings­vak­ter ser till att ren­sa cy­kel­par­ke­ring­ar­na från över­giv­na ho­jar.

– De job­bar bå­de ut­ef­ter tips och rent vi­su­ellt ge­nom att ta hand om det som ser skrä­pigt ut, som punk­te­ring­ar el­ler hal­va cyklar. Det är en rätt om­fat­tan­de pro­ce­dur, sä­ger Hans-Olov Blom.

Cyklar i då­ligt skick frak­tas di­rekt till skro­ten. Öv­ri­ga cyklar flyt­tas till en upp­ställ­nings­plats i Lun­da och efter tre må­na­der går ägan­de­rät­ten över till sta­den, som vär­de­rar cyk­lar­na och säl­jer dem via Båls­ta auk­tion.

FO­TO: STOCK­HOL­MDI­REKT

RENS­NING. Märk­ning med tejp är förs­ta ste­get, för att se att cy­keln in­te an­vänds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.