Träd­gårds­in­spi­re­rad konstut­ställ­ning

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Mel­lan den 7-22 april på­går konst­nä­ren Eva Björk­ströms utställning ”Na­tur­lig­he­ter” på Gal­le­ri Nord­ost­pas­sa­gen på Djur­går­den. In­spi­ra­tio­nen får hon från sin träd­gård och ut­ställ­ning­en be­står av bland an­nat hin­nor, se­nor och pin­nar som ska sym­bo­li­se­ra åter­fö­del­se och krets­lopp. Den 7 april är det ver­nis­sage kloc­kan 13-17.

”När jag iakt­tar växt­lig­he­ten el­ler fåg­lar­na el­ler al­la oli­ka små kryp blir jag så med­ve­ten om li­vets krets­lopp. Ett ögon­blick le­van­de… det gäl­ler ju för allt le­van­de. Li­vet el­ler det vack­ra är ald­rig stil­lastå­en­det,” skri­ver Eva Björk­ström på sin hem­si­da.

FOTO: GAL­LE­RI NORD­OST­PAS­SA­GEN

TRÄDGÅRDSKONST. Del ur ett av konst­ver­ken som ställs ut. Bil­den är be­sku­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.