Folk­kä­ra ar­tis­ten har av­li­dit

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Den folk­kä­ra ar­tis­ten och mång­å­ri­ga Ös­ter­malms­bon Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son av­led ti­di­ga­re i vec­kan ef­ter en kort tids sjuk­dom. I bör­jan av mars la­des hon in på sjuk­hus för hjärt­svikt där det se­dan upp­täck­tes att hon led av en elakar­tad can­cer. På tis­da­gen som­na­de hon in om­gi­ven av si­na när­mas­te.

Lill-Babs bör­ja­de sin kar­riär som ar­tist på 50-ta­let och slog ige­nom med lå­ten ”Är du kär i mig än­nu Klas-Gö­ran”. Hon har va­rit med i Me­lo­di­festi­va­len fler­ta­let gång­er och 2010 med­ver­ka­de hon i pro­gram­met ”Så myc­ket bätt­re”. I år var hon ak­tu­ell i SVT:s se­rie ”Bonus­fa­mil­jen”. Lill-Babs blev 80 år.

FOTO: MOSTPHOTOS

STJÄR­NOR. Lill-Babs med the Be­at­les 193.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.