Så ska för­loss­nings­vår­den bli tryg­ga­re

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - El­la Söderberg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

För­loss­nings­vår­den i Stock­holm får 378 mil­jo­ner kro­nor 2018.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill sat­sa på pi­lot­pro­jek­tet ”En barn­mors­ka he­la vägen” som ska öka trygg­he­ten för gra­vi­da och mins­ka för­loss­nings­ska­dor. Men KD vill se mer lång­sik­ti­ga lös­ning­ar.

Re­ge­ring­en och SKL är över­ens om hur den sto­ra sats­ning­en på för­loss­nings­vår­den – 1,8 mil­jar­der kro­nor – ska för­de­las un­der 2018. För­u­tom att Stock­holm får 378 mil­jo­ner till­kom­mer även 32 mil­jo­ner som ska gå till av­gifts­fri liv­mo­der­halscan­cer­scre­e­ning. Syf­tet är bland an­nat att ska­pa en tryg­ga­re vård­ked­ja och för­bätt­rad ar­bets­mil­jö.

Sam­ma barn­mors­ka

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill sat­sa på pro­jek­tet ”En barn­mors­ka he­la vägen”. Mo­del­len har prö­vats i Sol­l­ef­teå ef­ter att BB- kli­ni­ken där la­des ned för­ra året och re­sul­te­ra­de i ett över­skott av barn­mors­kor. Me­ning­en är att den fö­dan­de ska få en och sam­ma barn­mors­ka från förs­ta be­sö­ket i möd­ra­vår­den fram tills för­loss­ning­en.

De vill även att det ska fin­nas en kon­takt­barn­mors­ka i ef­ter­vår­den för att fö­re­byg­ga för­loss­nings­ska­dor.

– Vi vill att fler barn­mors­kor åter­vän­der och stan­nar i vår­den. Många är på väg el­ler över­vä­ger att läm­na yr­ket och då står vi in­för en än­nu stör­re kris. Vi vill att lands­ting­et tar an­svar för att byg­ga ut för­loss­nings­vår­den. Det är lös­ning­en på pro­ble­met, att barn­mors­kor­na ska or­ka och åter­vän­da till yr­ket, sä­ger Eri­ka Ull­berg ( S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Be­hövs fler barn­mors­kor

Barn- och äldre­lands­tings­råd El­la Boh­lin (KD) vill se mer lång­sik­ti­ga lös­ning­ar.

– Jag väl­kom­nar peng­ar­na men mö­ter sam­ti­digt barn­mors­kor som är tröt­ta på att va­ra med i oli­ka pro­jekt. Stockholms be­hov är fram­förallt fler barn­mors­kor, vi vill ock­så att det ska fin­nas en barn­mors­ka per fö­dan­de, men an­ser att det be­hövs ut­bil­das fler barn­mors­kor så det mat­char be­ho­vet. Den ut­bild­ning­en är ett stat­ligt an­svar och nå­got som Eri­ka Ull­berg bör dis­ku­te­ra med si­na kol­le­ger, sä­ger El­la Boh­lin.

Ut­ö­ver de 378 mil­jo­ner­na vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att lands­ting­et till­för yt­ter­li­ga­re 50 mil­jo­ner som ska gå spe­ci­fikt till möd­ra­vår­den i Stock­holm.

– Var­je gra­vid kvin­na bor­de få va­ra trygg med vår­den. Ty­värr har al­li­an­sen in­te sä­ker­ställt att al­la kvin­nor får en bra ef­ter­vård, ett re­sul­tat av pri­va­ti­se­ring­ar­na som skett. Stock­holm har bland de högs­ta för­loss­nings­ska­dor­na i lan­det, sä­ger Eri­ka Ull­berg.

”Gil­lar in­te val­fri­het”

El­la Boh­lin hål­ler med om att kvin­nor­na mås­te få va­ra tryg­ga, men de­lar in­te upp­fatt­ning­en att vård­va­let och den öka­de pri­va­ti­se­ring­en är an­led­ning­en till för­loss­nings­ska­dor.

– So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gil­lar in­te att män­ni­skor har val­fri­het. Kvin­nor ska kun­na väl­ja vil­ken för­loss­nings­kli­nik de vill gå till. Där­e­mot mås­te vi bli bätt­re på att län­ka sam­man vård­va­len. Vi kom­mer sat­sa mer på möd­ra­häl­so­vår­den men jag kan in­te gå in på ex­akt hur myc­ket peng­ar det blir, sä­ger hon.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

FÖRSLAGEN. El­la Boh­lin. Så vill po­li­ti­ker­na sat­sa på för­loss­nings­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.