Kaf­fe och korv vin­ner när vi går på fot­boll

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Ka­rin Win­ter

Fot­boll och bi­ra? I en un­der­sök­ning som IQ har lå­tit gö­ra sä­ger stock­hol­mar­na att de fö­re­drar kaf­fe och korv fram­för öl och sprit när de går på all­svensk fot­boll.

IQ har lå­tit Novus gö­ra en un­der­sök­ning av stock­hol­mar­nas ät- och dryc­kesva­nor när de går på all­svensk fot­boll.

På frå­gan om vad man helst vill för­tä­ra un­der en fot­bolls­match sva­ra­de 43 pro­cent av stock­hol­mar­na korv. Och till det ska det dric­kas kaf­fe – 47 pro­cent fö­re­drar kaf­fe, me­dan ba­ra 22 pro­cent vill ha starköl. Noll pro­cent vill ha sprit.

– Vi har kom­mit en bra bit på väg när det gäl­ler att för- änd­ra sy­nen på al­ko­hol i sam­band med fot­boll och mins­ka an­de­len kraf­tigt be­ru­sa­de per­so­ner på fot­boll i Stock­holm. Det finns fort­fa­ran­de sa­ker som kan bli bätt­re men vi har en me­tod och ett ar­bets­sätt som fun­ge­rar så jag är sä­ker på att den po­si­ti­va ut­veck­ling­en kom­mer att fort­sät­ta, sä­ger Jo­han­na Gri­pen­berg, sek­tions­chef på STAD, i ett press­med­de­lan­de.

Fyl­lan har mins­kat

2016 lan­se­ra­des Fot­boll ut­an Fyl­la, där IQ och STAD (Stock­holm fö­re­byg­ger Al­ko­hol- och Drog­pro­blem) till­sam­mans med de tre stor­la­gen i Stock­holm, vill mins­ka fyl­lan i sam­band med fot­bolls­mat­cher.

Och det har fått re­sul­tat. Se­dan star­ten har fyl­lan mins­kat med 40 pro­cent. An­de­len kraf­tigt be­ru­sa­de per­so­ner som har ne­kats in­trä­de till are­nor­na har ökat med he­la 154 pro­cent och an­de­len kraf­tigt be­ru­sa­de per­so­ner som ne­kats kö­pa al­ko­hol på are­nor­na har ökat med 78 pro­cent.

Och en­ligt un­der­sök­ning­en som IQ nu lå­tit gö­ra tyc­ker stock­hol­mar­na att de all­svens­ka fot­bolls­klub­bar­na gör ett bra jobb som vill mins­ka fyl­lan på mat­cher­na. 84 pro­cent tyc­ket att det är myc­ket bra. Vil­ket ver­kar lig­ga i lin­je med att det ba­ra är två pro­cent som tyc­ker att det är myc­ket vik­tigt att dric­ka al­ko­hol på mat­cher­na.

FOTO: JACOB HELLGREN

FOT­BOLL OCH FYL­LA? En­ligt en färsk un­der­sök­ning tyc­ker stock­hol­mar­na in­te att al­ko­hol är vik­tigt i sam­band med fot­bolls­mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.