Man i 50års­ål­dern miss­tänkt för mord­brand

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

En am­bas­sad­bygg­nad på Ös­ter­malm eld­här­ja­des i sam­band med en an­lagd brand i vec­kan.

Två per­so­ner fick fö­ras till sjuk­hus med lind­ri­ga­re ska­dor och en man sit­ter nu an­hål­len miss­tänkt för mord­brand.

En man i 50-års­ål­dern greps i ons­dags miss­tänkt för att sam­ma dag ha an­lagt en brand in­ne på Por­tu­gals am­bas­sad på Narva­vä­gen på Ös­ter­malm.

En­ligt po­li­sen sked­de gri­pan­det i Ci­ty un­der odra­ma­tis­ka om­stän­dig­he­ter.

– Vi ha­de en ob­ser­va­tion i sam­band med bran­den och det gick då ut ett sig­na­le­ment. Den här per­so­nen som har gri­pits stäm­mer väl över- ens med det sig­na­le­men­tet, sä­ger Mats Eriks­son vid Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

Man­nen är nu an­hål­len på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord­brand.

Det var strax fö­re lunch­tid i ons­dags som rädd­nings­tjäns­ten fick larm om en brand in­ne i am­bas­sad­bygg­na­den på Narva­vä­gen 32 på Ös­ter­malm.

Gick in ge­nom ta­ket

Bran­den, som tros ha bör­jat in­ne på Por­tu­gals am­bas­sad, spred sig och var ef­ter en kort stund fullt ut­veck­lad. Ett fem­ti­o­tal brand­män för­de­la­de på tolv en­he­ter ar­be­ta­de på plat­sen med att släc­ka och för­hind­ra sprid­ning, bland an­nat ge­nom att bry­ta sig in ge­nom ta­ket.

Sam­ti­digt eva­ku­e­ra­des de­lar av den drab­ba­de fas­tig­he­ten och ett stort om­rå­de spär­ra­des av. To­talt 14 per­so­ner som be­fann sig i am­bas­sad­bygg­na­den upp­ges ha på­ver­kats av el­den och rö­ken. Två av dem för­des till sjuk­hus med lind­ri­ga­re ska­dor.

Greps sam­ma ef­ter­mid­dag

I sam­band med släck­nings­ar­be­tet in­led­de po­li­sen en stor sökin­sats ef­ter den 50-åri­ge man­nen, som kun­de gri­pas vid 14-ti­den på ons­da­gen.

Brand­kå­ren kun­de av­slu­ta släck­nings­ar­be­tet på tors­dags­mor­go­nen, ett knappt dygn ef­ter att brand­för­lop­pet star­ta­de. Bygg­na­den hölls ef­ter det fort­satt av­spär­rad och bå­de po­lis och brand­män be­fann sig un­der tors­da­gen på plat­sen.

Po­li­sen är för­te­gen om man­nens even­tu­el­la mo­tiv. En tek­nisk un­der­sök­ning ska ge­nom­fö­ras och yt­ter­li­ga­re för­hör ska hål­las med man­nen. Det var vid den­na tid­nings press­lägg­ning än­nu okänt vil­ka ska­dor som or­sa­kats i bygg­na­den.

Den här per­so­nen som har gri­pits stäm­mer väl över­ens med det sig­na­le­men­tet.

FOTO: JOHANN BERNÖVALL

FÖRSTÖRELSE. Så här såg det ut när det brann i am­bas­sad­bygg­na­den på Narva­vä­gen i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.