Hår­da riv­nings­stri­der kan ge SD fler rös­ter

SD vill bli mer än ett en­frå­ge­par­ti – och går till val på att be­va­ra riv­nings­ho­ta­de kul­turmil­jö­er. Det finns tu­sen­tals po­ten­ti­el­la väl­ja­re bland be­va­rar­na – men kö­per de par­ti­ets män­ni­sko­syn?

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

Vi har ett stort stöd från stock­hol­ma­re som in­te hål­ler med om det som sker i de­ras stad.

”Bygg på an­nan plats!” ”Sälj in­te ut vårt kul­tur­arv!”

I bygg­boo­mens Stock­holm har vad som när­mast kan lik­nas vid en ny folk­rö­rel­se växt fram. Ak­tions­grup­per och nät­verk sam­lar tu­sen­tals män­ni­skor som med hög­ljud­da pro­tes­ter och om­fat­tan­de namn­lis­tor gör sitt bäs­ta för att stop­pa pla­ne­ra­de riv­ning­ar.

Be­va­ra Slus­sen, Var rädd om Pålsun­det, Räd­da Asto­ria och Be­va­ra Blai­se­hol­men är någ­ra av de mest om­skriv­na ex­emp­len.

I samt­li­ga fall har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na stått si­da vid si­da med de­mon­stran­ter­na. Det in­vand­rar­kri­tis­ka par­ti­et har ti­di­ga­re be­skri­vits som ett en­frå­ge­par­ti, men bör­jar nu allt­mer pro­fi­le­ra sig som sta­dens be­va­rar­par­ti. Mar­tin West­mont (SD) vill dock in­te kal­la det för en med­ve­ten stra­te­gi.

– Vi blir of­ta be­skyll­da för att gö­ra po­pu­lis­tis­ka ut­spel, men vi har en tyd­lig röd tråd i vår kul­tur- och stads­bygg­nads­po­li­tik. Vi vill be­va­ra om­rå­den och bygg­na­der som har ett kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, sä­ger han när vi ses på Sö­der Mä­lar­strand in­till just om­de­bat­te­ra­de Pålsun­det.

Folk är för­ban­na­de

I va­let 2014 fick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 5,2 pro­cent av rös­ter­na i Stockholms stad och par­ti­ets möj­lig­he­ter att på­ver­ka po­li­ti­ken har va­rit myc­ket be­grän­sad. Björn Tar­ras-Wahl­berg, ord­fö­ran­de för stads­mil­jö­för­e­ning­en Bla­si­e­hol­mens vän­ner, tror dock att SD kan vin­na en hel del rös­ter från väl­ja­re som an­ser att Mo­de­ra­ter­na svi­kit i frå­gan om No­bel Cen­ter.

– Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­bju­dits till al­la vå­ra sto­ra mö­ten men kon­se­kvent ute­bli­vit. Hur de­mo­kra­tiskt är det? Själv­klart ökar SD när des­sa par­ti­er som rös­tat ige­nom No­bel­byg­get in­te ens stäl­ler upp, sä­ger han.

– Folk är för­ban­na­de på be­tong­par­ti­er­na och vill ha ett al­ter­na­tiv. Jag är sä­ker på att Mo­de­ra­ter­na för­lo­rar tu­sen­tals rös­ter till SD och även till L om Mo­de­ra­ter­na in­te drar till­ba­ka sitt stöd för No­bel­byg­get fö­re va­let.

Öp­pen spel­plan

Det finns ingen­ting som ty­der på att SD:s na­tio­na­lis­tis­ka män­ni­sko­syn skul­le ha nå­got stör­re stöd i be­varar­grup­per­na.

Men den på­gåen­de nor­ma­li­se­ring­en av par­ti­ets in­vand­rings­po­li­tik, i kom­bi­na­tion med en käns­la av att and­ra par­ti­er svi­ker, öpp­nar för en möj­lig­het att ploc­ka rös­ter. Lars Johansson från ak­tions­grup­pen ” Var rädd om Pålsun­det”, som sam­lat in drygt 26 000 nam­nun­der­skrif­ter, be­kräf­tar bil­den.

– Den på­fal­lan­de käns­lan är att de eta­ble­ra­de par­ti­er-

EN­GA­GE­RAD. Mar­tin West­mont (SD) bod­de ti­di­ga­re i Hornstull och pro­me­ne­ra­de då of­ta längs båt­ham­nen vid Pålsun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.