SKRÄDDARSYTT GÖR SUC­CÉ PÅ ÖS­TER­MALM

… men sma­kar det så kos­tar det.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Text: Fri­da Ja­reteg | Foto: Yl­va Berg­man

60 tim­mar. Så lång tid kan det ta att till­ver­ka en skräd­dar­sydd kostym. Det är ett avan­ce­rat hant­verk som den se­nas­te ti­den har ökat mar­kant i po­pu­la­ri­tet, in­te minst på Ös­ter­malm. Nor­dens älds­ta skräd­de­ri, Götrich 1730, är in­ne på fa­mil­jens sjät­te ge­ne­ra­tion och hu­se­rar se­dan fem år på Lin­néga­tan på Ös­ter­malm. Och trots en ti­di­ga­re trendsvac­ka står sig va­ru­mär­ket starkt på mark­na­den.

– Det har bli­vit ett upp­sving, yng­re män vill va­ra mer väl­kläd­da. Det har kom­mit och gått i ge­ne­ra­tio­ner, sä­ger Eli­sa­beth Götrich, än­ka till skräd­da­rätt­ling­en Kris­ter Götrich.

Be­grän­sad kund­krets

Men kund­kret­sen är för­stås be­grän­sad. Start­pri­set på en herr­ko­stym sydd hos Götrich 1730 är in­te mind­re än 36 000 kro­nor.

– Det är främst af­färs­män som gör skräd­dar­syd­da ko­sty­mer, bank­män och ad­vo­ka­ter. Men vi ser ock­så en ök­ning bland de vi kal­lar ”en­tu­si­as­ter”, som in­te är tvung­na att an­vän­da kostym i job­bet men vill ha det för tren­dens skull, sä­ger Si­mon Berg, som är en av de fem de­lä­gar­na se­dan ägar­skif­tet i de­cem­ber.

In­tres­set för att sy upp sitt uni­ka plagg åter­finns nu­me­ra i al­la ål­derska­te­go­ri­er – allt från af­färs­män­nens sö­ner som be­hö­ver stu­dent­ko­stym till de som har va­rit kun­der en hel livs­tid. För att till­freds­stäl­la dem med li­te taj­ta­re bud­get har Götrich ge­nom si­na två brit­tis­ka de­lä­ga­re Ian Mei­ers och Ja­mes Sle­a­ter sam­ar­be­te med Lon­dons störs­ta skräd­de­ri, Cad & The Dan­dy, som handsyr ko­sty­mer med start­pri­set 13 000 kro­nor.

– Många kon­fek­tions­ko­sty­mer kan i dag va­ra dy­ra­re än en skräd­dar­sydd, po­äng­te­rar Eli­sa­beth Götrich.

Götrich till­ver­kar in­te ba­ra ko­sty­mer, ut­an ock­så väs­tar och roc­kar för jakt, klä­der till te­a­ter och film, samt kaf­ta­ner för präs­ter. Det hän­der ibland att gam­la Götrich­ko­sty­mer säljs dyrt på auk­tion.

– Det är ro­ligt när nå­gon kom­mer för att änd­ra en Götrich som min far­far har gjort. Skräd­dar­syd­da ko­sty­mer har en lång livs­längd, upp till tre-fy­ra liv, sä­ger Eli­sa­beth Götrich.

”Som natt och dag”

Var­för ska man då i he­la fri­den läg­ga så myc­ket peng­ar på en kostym? För Götrich-ägar­na är det en själv­klar­het.

– Det är för mig en obe­grip­lig frå­ga. Det är som natt och dag. Har du väl fått en skräd­dar­sydd kostym känns det kons­tigt att bä­ra en kostym från gal­gen, den sit­ter in­te bra nå­gon­stans, sä­ger de­lä­ga­ren Erik Mann­by, som ock­så är chefre­dak­tör för herr­mo­de­ma­ga­si­net Pla­za Uo­mo.

Si­mon Berg be­skri­ver de fa­brikstill­ver­ka­de ko­sty­mer­na som två­di­men­sio­nel­la, me­dan en skräd­dar­sydd kostym upp­levs som tre­di­men­sio­nell.

– ”Off the rack”-ko­sty­mer­na är syd­da för att pas­sa al­la, där­för pas­sar de ing­en, sä­ger Si­mon Berg.

Det är ro­ligt när nå­gon kom­mer för att änd­ra en Götrich som min far­far har gjort. Skräd­dar­syd­da ko­sty­mer har en lång livs­längd.

MÅNGA TIM­MAR. En skräd­dar­sydd kostym tar minst 60 tim­mar att till­ver­ka.

SKRÄDDARFAMILJ. Si­mon Berg, Jo­a­kim Hart­zell, Jus­si Häk­ki­nen, Erik Mann­by och Eli­sa­beth Götrich.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.