Bak­ga­tan blir krog­stråk

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

na i dis­kus­sio­nen om Pålsun­det läm­nat spel­pla­nen öp­pen för SD, sä­ger han och tilläg­ger att man mås­te er­kän­na par­ti­ets för­må­ga att iden­ti­fi­e­ra den po­li­tis­ka ner­ven.

– Sam­ti­digt de­lar jag in­te SD:s kul­tur­syn och kan se tec­ken på okun­skap och na­i­vi­tet när man i oli­ka sam­man­hang nu bör­jar mö­ta na­tio­nal­ro­man­tis­ka ar­gu­ment i re­so­ne­mang om stads­mil­jö­er och ar­ki­tek­tur.

Stöt­tar Be­va­ra Slus­sen

Sve­ket från öv­ri­ga par­ti­er åter­kom­mer of­ta i sam­tal med be­varar­grup­per­na.

Eli­sa­bet De­lang är ord­fö­ran­de i Stock­holmspar­ti­et som ti­di­ga­re bland an­nat haft en be­ty­dan­de roll i mot­stån­det mot riv­ning­en av Slus­sen. Hon för­vän­ta­de sig att Mil­jö- par­ti­et skul­le ta över de­ras hjär­te­frå­gor när Stock­holmspar­ti­et in­te läng­re fick man­dat i Stads­hu­set, men en­ligt hen­ne val­de Mil­jö­par­ti­et att ”säl­ja sig till mak­ten” när de gjor­de en helom­vänd­ning.

I stäl­let blev det Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som stöt­ta­de Be­va­ra Slus­sen-rö­rel­sen.

Eli­sa­bet De­lang ogil­lar dock starkt jäm­fö­rel­sen mel­lan SP och SD och tyc­ker det vo­re kons­tigt om män­ni­skor ” rös­ta­de på ett par­ti med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas män­ni­sko­syn för en bygg­nads skull.”

– Jag tän­ker än­då att folk vill de­la grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar med par­ti­et de rös­tar på. Men det är smart och be­räk­nan­de av SD att gö­ra det­ta, sä­ger hon.

Oav­sett åsikt om par­ti­ets na­tio­na­lis­tis­ka män­ni­sko­syn har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na lyc­kats po­si­tio­ne­ra sig som ett kon­se­kvent al­ter­na­tiv till eta­blis­se­mang­et.

”Fått bra be­mö­tan­de”

Mar­tin West­mont ( SD) sä­ger vis­ser­li­gen att de gär­na skul­le se ett sam­ar­be­te med M och KD för att få ige­nom sin po­li­tik men lå­ter än­då nöjd när han kon­sta­te­rar att de of­ta är det en­da op­po­si­tions­par­ti­et. Och i be­varar­grup­per­na sä­ger de sig tas emot med öpp­na ar­mar.

– Vi har fått ett väl­digt bra be­mö­tan­de. Dess­utom vet vi att vi har ett stort stöd från stock­hol­ma­re som in­te hål­ler med om det som sker i de­ras stad just nu, sä­ger han.

FOTO: LINDA GREN

No­bel Cen­ter.Slus­sen.Asto­ri­a­hu­set. Hu­set på Ny­bro­ga­tan ska del­vis åter­stäl­las och byg­gas om till bo­stä­der och fy­geln som vet­ter mot grän­den/ So­fi Al­mqvists Plats ho­tas av riv­ning. För­u­tom SD har även Li­be­ra­ler­na och Mo­de­ra­ter­na mot­satt sig riv­nings­pla­ner­na.Pålsun­det. Små­båts­ham­nen in­till Sö­der Mä­lar­strand be­hö­ver ri­vas på grund av ras­ris­ken. Samt­li­ga par­ti­er i Stads­hu­set ser riv­ning­en som nöd­vän­dig och stäl­ler sig bakom be­slu­tet, för­u­tom Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som vill se en an­nan lös­ning.

Nytt stort cen­ter för pub­li­ka No­bel­verk­sam­he­ter som mött mas­si­va pro­tes­ter. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Mo­de­ra­ter­na lyc­ka­des dock vå­ren 2016 klub­ba ige­nom pla­ner­na att byg­ga på Bla­si­e­hol­men.Om­bygg­na­den av Slus­sen har länge va­rit fö­re­mål för he­ta de­bat­ter och hög­ljud­da de­mon­stra­tio­ner. Men i va­let 2014 var Stock­holmspar­ti­et och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na en­sam­ma om att gå till val på att stop­pa Nya Slus­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.