Fle­ra över­falls­våld­täk­ter an­mäl­da un­der påsk­hel­gen

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Kloc­kan 14.40 i mån­dags lar­ma­des po­li­sen om ett miss­tänkt våld­täkts­för­sök på Nor­ra Sta­tions­ga­tan i cen­tra­la Stock­holm. På tis­dags­mor­go­nen ha­de än­nu ing­en gri­pits.

En­ligt po­li­sen var det en an­mä­la­re som ring­de in och be­rät­ta­de att den­ne hört kvin­nans skrik.

– Det ring­er en an­mä­la­re om att en kvin­na har ut­satts för ett våld­täkts­för­sök som ha­de skett 15 mi­nu­ter ti­di­ga­re. An­mä­la­ren har hört skrik och sett hur kvin­nan ta­git sig ut ur por­ten och gått från plat­sen. Den miss­tänk­ta för­ö­va­ren ska ock­så ha för­svun­nit, sä­ger SvenErik Ols­son vid Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

Vid 15.30 på­träf­fa­de po­li­sen kvin­nan.

– Hon be­rät­tar att hon har lu­rats och för­måtts gå in i trapp­hu­set, där gär­nings­man­nen se­dan har ta­git tag i hen­ne. Hon har då skri­kit och spar­kat och lyc­kats ta sig ur och fly från plat­sen, sä­ger Sven-Erik Ols­son.

Våld­täkts­för­sö­ket är ett av fle­ra över­grepp som in­träf­fat ut­om­hus mitt på da­gen i Stock­holm un­der påsk­hel­gen.

På sön­da­gen an­mäl­des att en kvin­na våld­ta­gits i ett skogs­om­rå­de vid Stockholms uni­ver­si­tet. En­ligt po­li­sen har gär­nings­man­nen tro­ligt­vis följt ef­ter kvin­nan.

In­te hel­ler där upp­ges nå­gon ha gri­pits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.