Änd­ra la­gen – stop­pa ef­tersup­ning

Det­ta hand­lar in­te om en­sta­ka hän­del­ser ut­an om tu­sen­tals fall var­je år.

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Gö­ran Syd­ha­ge v d på Mo­tor­fö­rar­nas hel­nyk­ter­hets för­bund

I Sve­ri­ge kan man be­ru­sad kö­ra på en män­ni­ska, ett väg­räc­ke el­ler en cy­kel och bli fri­ad från ratt­fyl­le­ri ge­nom att sä­ga att man blev stres­sad och där­för drack ef­ter olyc­kan. Det kal­las ef­tersup­ning. Var­je vec­ka lä­ser vi om den­na typ av fri­kän­nan­den.

I Nor­ge kan man in­te und­kom­ma an­svar ge­nom det­ta kryp­hål i la­gen. Där är det bu­sen­kelt. Har du va­rit med om en tra­fi­kin­ci­dent där po­li­sen kan kom­ma att be­hö­va ut­re­da hän­del­sen så får du in­te dric­ka al­ko­hol inom sex tim­mar. Gör du det så lik­ställs det med ratt­fyl­le­ri. Det­ta en­ligt en be­stäm­mel­se som in­för­des i la­gen re­dan 1959.

Riks­da­gens par­ti­er öns­ka­de ett in­fö­ran­de av en så­dan lag även i Sve­ri­ge för någ­ra år se­dan. Men den ut­red­ning som till­sat­tes såg ju­ri­dis­ka hin­der och re­ger- ing­en stop­pa­de lag­för­sla­get 2015. Det in­ne­bär att det än i dag går åt mäng­der av ar­bets­tid och re­sur­ser bå­de hos Po­li­sen och Rätts­me­di­ci­nal ver­ket för att ut­re­da och mot­be­vi­sa på­stå­en­den som: ”jag drack ef­ter olyc­kan”.

Det­ta hand­lar in­te om en­sta­ka hän­del­ser ut­an om tu­sen­tals fall var­je år där det slö­sas med myn­dig­he­ter­nas re­sur­ser all­de­les i onö­dan. Dess­utom mås­te vi räk­na med att de ratt­fyl­le­ris­ter som und­kom­mer an­svar på det här sät­tet fort­sät­ter att be­gå ratt­fyl­le­ri­brott och där­med ho­ta and­ra män­ni­skors liv och häl­sa.

Nu har MHF över­läm­nat fle­ra tu­sen nam­nun­der­skrif­ter till stöd för ett lag­för­slag mot ef­tersup­ning till Re­ge­ring­en och i sam­band med det öns­kar MHF att en lagänd­ring nu änt­li­gen kan kom­ma till stånd. MHF:s för­slag är en­kelt och kon­kret: Stop­pa möj­lig­he­ten att häv­da ef­tersup­ning för att för­sö­ka bli frikänd från ratt­fyl­le­ri.

Vårt mål är att ing­en ska dö av ratt­fyl­le­ri. Med en ef­tersup­nings­lag kom­mer vi ett steg när­ma­re det må­let.

FOTO: MOSTPHOTOS

DUM LAG. Det ska in­te gå att skyl­la på ef­tersup­ning, skri­ver MHF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.