Det bor­de va­ra gra­tis att åka med kol­lek­tiv­tra­fi­ken!

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Ber­til

Om det var gra­tis att åka kol­lek­tiv­tra­fik skul­le sta­ten spa­ra in peng­ar på bil­jett­au­to­ma­ter, be­talspär­rar o bil­jett­kon­trol­lan­ter.

De fri­gjor­da peng­ar­na kan i stäl­let an­vän­das till tåg­vär­dar och sä­ker­hets­vak­ter, så att det blir en trygg och vän­lig stäm­ning på tun­nel­ba­nan och i an­nan kol­lek­tiv­tra­fik, dyg­net runt.

Ett för­slag som vo­re värt att pro­va tyc­ker jag.

FOTO: JANNIE FLODMAN

GRA­TIS. Trev­li­ga­re tun­nel­ba­na ut­an spär­rar, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.