Ös­ter­malms­bo stäl­ler ut sin konst

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Må­la­rin­nan Bar­bro An­ders­son bor på Ri­ga­ga­tan och har en mång­å­rig er­fa­ren­het av må­le­ri då hon ar­be­tat med det se­dan 1970-ta­let. Nu har hon sam­lat någ­ra av si­na verk un­der nam­net ”Flo­res”.

Ut­ställ­ning­en är på Djur­gårds­kyr­kans gal­le­ri på Djur­gårds­vä­gen 74 och på­går mel­lan den 26 april och 27 maj. Ver­nis­sa­gen är den 26 april mel­lan kloc­kan 15 och 18.

Bar­bros ar­be­te finns ock­så att del av på Instagram un­der nam­net ”ar­tist_­pa­in­t­re”.

FOTO: BAR­BRO AN­DERS­SON

BLOM. En li­to­gra­fi sig­ne­rad Bar­bro An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.