All­män för­sko­la

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Al­la barn har rätt till kost­nads­fri all­män för­sko­la tre tim­mar per dag från och med höst­ter­mi­nen det år då bar­net fyl­ler tre år. På Ös­ter­malm är barn som går i all­män för­sko­la pla­ce­ra­de på en för­sko­la i när­he­ten av hem­met till­sam­mans med barn som har hel­dags­omsorg. Vill du ha plats i den all­män­na för­sko­lan för ditt barn el­ler be­hö­ver du mer in­for­ma­tion? Ring Kon­takt­cen­ter Stock­holm på 08-508 00 508.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.