Nya siff­ror: Skjut­ning­ar­na blir fär­re i Stock­holms län

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Pa­trik Wirén

Nya siff­ror från po­li­sen vi­sar att skjut­ning­ar­na mins­kar i Stock­holm.

Det­ta jäm­fört med mot­sva­ran­de siff­ror de se­nas­te tre åren.

Det se­nas­te kvar­ta­let, den 1 ja­nu­a­ri till 4 april, har 28 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar skett i Stock­holms län, vil­ket har re­sul­te­rat i två av­lid­na och tio ska­da­de. Det är fär­re skjut­ning­ar, lik­som fär­re an­tal dö­da och ska­da­de, än mot­sva­ran­de pe­ri­od un­der de tre se­nas­te åren.

– För­änd­ring­ar­na är mar­gi­nel­la och det kan fin­nas fle­ra för­kla­ring­ar. Men det pri­o­ri­te­ra­de ar­be­te som sker i Stock­holms län för att bry­ta våldskur­van fort­sät­ter med oför­mins­kad styr­ka. Ett stort jobb görs in­te minst ute i vå­ra lo­kal­po­lis­om­rå­den, sä­ger Ulf Jo­hans­son, re­gi­onpo­lis­chef i Stock­holm, i ett press­med­de­lan­de.

Pe­kar ät rätt håll

Sam­ma pe­ri­od 2017 sked­de 31 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar där sex per­so­ner av­led och el­va ska­da­des.

2016 var mot­sva­ran­de siff­ra 29 styc­ken och när förs­ta kvar­ta­let 2015 sum­me­ra­des ha­de 37 skjut­ning­ar be­kräf­tats.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MIND­RE PANG-PANG. Det se­nas­te kvar­ta­let har 28 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar skett i Stock­holms län. Al­la siff­ror av­ser årets tre förs­ta må­na­der (1/1- 4/4) 2018: 2017: 2016: 2015: 37 2014: 2013:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.