Nå­gon mås­te ju be­ta­la!

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - AK, Stock­holm

Ett åter­kom­man­de för­slag är ”gra­tis” kol­lek­tiv­tra­fik. Det finns in­te nå­gon gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik. Nå­gon mås­te all­tid be­ta­la, det vill sä­ga skat­te­be­ta­lar­na. Var­för skul­le de som ald­rig ut­nytt­jar kol­lek­tiv­tra­fi­ken be­ta­la för att in­sän­dar­skri­ben­ten Ber­til in­te vill be­ta­la för sin bil­jett? Må­nads­kor­tet är re­dan i dag skat­te­fi­nan­si­e­rat till 50 pro­cent. Låt det stan­na där. Och ta bort sub­ven­tio­nen av el­cyklar. 350 mil­jo­ner/år som kun­de an­vän­das bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.