De­ba­ser Hum­lan till sa­lu

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Ro­bin Hög­berg 073-600 69 03 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Har du 4 000 000 kro­nor över?

Då kan den väl­kän­da ute­re­stau­rang­en nä­ra Stu­re­plan bli din.

För­ra veckan la­des De­ba­ser Hum­le­går­den ut till för­sälj­ning på Bloc­ket, som Nö­jes­gui­den var först med att be­rät­ta. Re­stau­rang­en, som har cir­ka 70 sitt­plat­ser, drivs som som­mar­krog un­der maj till och med au­gusti.

I an­non­sen fram­går det att lo­ka­ler­na ge­nom­gått sto­ra re­no­ve­ring­ar, och att pri­set lig­ger på fy­ra mil­jo­ner kro­nor. Dä­re­mot in­går in­te res- tau­rang­nam­net i över­lå­tel­sen.

– Vi vill fo­ku­se­ra på en an­nan verk­sam­het som vi hop­pas kun­na gö­ra. Det är dock in­te rik­tigt klart än, så där kan jag in­te sä­ga mer ty­värr, sä­ger An­ne­lie Tel­ford, vd på De­ba­ser, till StockholmDirekt.

För­sälj­ning­en be­ror in­te på att verk­sam­he­ten går då- ligt, be­to­nar hon.

– Nej, dä­re­mot så är det så att vi dri­vit det­ta i åt­ta år nu och det är ro­ligt att gö­ra nya pro­jekt.

Men än så länge har De­ba­ser Hum­le­går­den in­te hit­tat rätt kö­pa­re.

– Vi har in­te hun­nit kom­ma över­ens med nå­gon kö­pa­re än, men nu är det så kort tid kvar in­nan sä­song­en drar igång så jag tror det är stor möj­lig­het att vi dri­ver det i som­mar med, sä­ger An­ne­lie Tel­ford.

Det är stor möj­lig­het att vi dri­ver det i som­mar med.

FOTO: DE­BA­SER

KAN BLI DITT. De­ba­ser Hum­le­går­den, som fun­nits i åt­ta år, är nu till sa­lu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.