Konst(igt) i Hjort­ha­gen

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Johann Bernövall johann.ber­no­vall@di­rekt­press.se

Her­re­gud! Visst är det sko­jigt med med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv och ge­ril­la­konst. Men det här är kanske in­te rik­tigt vad vi vill ha.

En konstin­stal­la­tion på en sten i Hjort­ha­gen har ska­pat dis­kus­sion i en lo­kal Fa­ce­book-grupp.

Nu vill Ös­ter­malmsnytt hit­ta per­so­nen bakom och få svar på frågan; vad ÄR det här för någon­ting?

En Hjort­ha­gen­bo upp­täck­te ver­ket i för­ra veckan och tog en bild (se ne­dan). När den posta­des i en lo­kal Fa­ce­book- grupp blev re­ak­tio­ner­na star­ka.

”Nal­le Puh sät­ter på Nas­se. En kvin­na med ele­fant­hu­vud har hän­der och föt­ter fast­bund­na med rep. Ken är kors­fäst. Stu­dent­spex kanske?”, skri­ver en per­son. ”Upp till vil­ken vil­ken fan- ta­si man har. Kanske det som är konst­nä­rens tan­ke?”, skri­ver en an­nan. Gro­teskt och sjukt Al­la kom­men­ta­rer re­flek­te­rar in­te li­ka myc­ket kring tan­ken bakom konst­ver­ket ut­an av­fär­dar det he­la som ” gro­teskt” och ”sjukt”.

Mår­ten Cas­ten­fors, Stock­holm konsts vd, re­a­ge­rar med blan­da­de käns­lor när Ös­ter­malmsnytt vi­sar ho­nom bil­den.

– Her­re­gud! Visst är det sko­jigt med med­bor­ga­ri­ni­tia- tiv och ge­ril­la­konst. Men det här är kanske in­te rik­tigt vad vi vill ha på sta­dens mark. Dess­utom lär det för­svin­na ef­ter fem mi­nu­ter, sä­ger Mår­ten Cas­ten­fors och läg­ger till:

Hör av dig om du vet nåt

– Jag är glad att jag in­te är skyl­dig till det här. Jag ve­te tu­san vem det kan va­ra som har gjort det, jag bru­kar kän­na igen det mesta.

Myc­ket rik­tigt så ska in­stal­la­tio­nen, el­ler vad den bör kal­las, nu va­ra för­svun­nen från plat­sen.

Är du den som ska­pat ver­ket och vill be­rät­ta mer? Mej­la on@di­rekt­press.se. Det går bra att va­ra ano­nym.

FOTO: YLVA AGUILAR

OBEHAGLIGT EL­LER TANKEVÄCKANDE? Åsik­ter­na går isär om ge­ril­la­kons­ten i Hjor­tis.

FOTO: MAX PALM

OKÄND KONST. Stock­holms konst­chef Mår­ten Cas­ten­fors för­bryl­las av det ud­da ver­ket i sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.