Det här hän­der med brand­här­ja­de hu­set

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Cla­rence Fren­ker

Ba­ra ska­let av en fa­sad åter­står ef­ter stor­bran­den på Bib­li­o­teks­ga­tan i hös­tas. Nu vill fas­tig­hets­ä­ga­ren byg­ga upp det k-märk­ta hu­set på nytt och har an­sökt om att på­bör­ja ett de­talj­pla­ne­ar­be­te.

Den kul­tur­min­nes­märk­ta bygg­na­den på Bib­li­o­teks­ga­tan total­för­stör­des i stor­bran­den vid Stu­re­plan den 7 i no­vem­ber för­ra året.

He­la in­nan­dö­met mot Bib­li­o­teks­ga­tan brann ned och en­dast ett ut­bränt ske­lett av den gam­la te­gel­fa­sa­den åter­står. Sam­ti­digt brand-, rökoch vat­ten­ska­da­des flyg­lar­na mot Ja­kobs­bergs­ga­tan svårt.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren Hufvud­sta­den har se­dan bran­den ve­lat byg­ga upp hu­set med bå­de bo­stä­der och kon­tor­sy­tor på nytt. Men då bygg­na- den som den ser ut nu stri­der mot de­talj­pla­nen kan ar­be­tet in­te fort­skri­da för­rän en ny har upp­rät­tats.

Nu har stads­bygg­nads­kon­to­ret gett sitt för­slag på ett start-pm.

Hög konst­när­lig ni­vå

Ut­gångs­punk­ten vid en åter­bygg­nad bör en­ligt tjäns­teut­lå­tan­det va­ra att att byg­ga en ny huskropp bakom den be­fint­li­ga fa­sa­den och att ”even­tu­el­la nya tillägg be­hö­ver va­ra av en hög konst­när­lig och ar­ki­tek­to­nisk ni­vå, sam­spe­la med be­va­rad fa­sad och bi­dra till mer­vär­de i stads­land­ska­pet”.

– Vi hop­pas att man kan be­va­ra så myc­ket som möj­ligt av hu­set, sä­ger Su­san­na Sten­felt, an­sva­rig plan­ar­ki­tekt.

Just nu ge­nom­förs en om­fat­tan­de tek­nisk och an­tik­va­risk ut­red­ning av ska­dor­nas om­fatt­ning. För­hopp­ning­en är att den ska va­ra helt klar in­nan som­ma­ren, in­nan dess kan ingen­ting gö­ras.

Det står dock helt klart att bygg­na­den är i myc­ket då­ligt skick. Fa­sa­der­na är upp­sta­ga­de och de bjälk­lag som finns kvar i bo­stads­de­len är upp­stöt­ta­de för att för­hind­ra ras.

”Det är för ti­digt att av­gö­ra om bygg­na­den går att be­va­ra el­ler nöd­gas ri­vas. Om de­lar av el­ler he­la bygg­na­den be­hö­ver ri­vas bör den be­va­ra­de ga­tu­fa­sa­den ut­gö­ra ut­gångs­punkt för den nya bygg­rät­ter­nas ut­form­ning”, skri­ver stads­bygg­nads­kon­to­ret vi­da­re.

Som mo­ti­ve­ring upp­ges bygg­na­den, som är blå­klas­sad och där­med har högs­ta möj­li­ga kul­tur­hi­sto­ris­ka sta­tus, ock­så ha uni­ka fa­sa­der i Roslags-sand­sten och or­na­men­te­ring ”av stor be­ty­del­se för Bib­li­o­teks­ga­tans at­trak­ti­vi­tet”.

En­ligt Su­san­na Sten­felt har det va­rit an­ge­lä­get att kom­ma vi­da­re i pro­ces­sen att åter­upp­byg­ga hu­set, bå­de för fas­tig­hets­ä­ga­ren och sta­den.

Sam­ma in­ne­håll

Fram till bran­den in­ne­höll fas­tig­he­ten över­vä­gan­de kon tor och bu­ti­ker samt nio lä­gen­he­ter – en bland­ning som är tänkt att bi­be­hål­las. En­ligt stads­bygg­nads­kon­to­ret är det ock­så av vikt att bo­stä­der­na åter­byggs och att de sam­ti­digt an­pas­sas ut­i­från da­gens krav på bland an­nat trygg­hets­ska­pan­de.

I den nya de­talj­pla­nen skul­le det kun­na bli ak­tu­ellt med bygg­rät­ter även på går­den, vil­ket skul­le ut­ö­ka den to­ta­la vo­ly­men.

Ären­det ska nu upp i stads­bygg­nads­nämn­den.

FOTO: JOHANN BERNÖVALL

OSÄKER FRAMTID. Ar­be­tet med det eld­här­ja­de hu­set står stil­la i vän­tan på ny de­talj­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.