Di­ver­se

Östermalmsnytt - - BO & FYND -

Dag­mat­te/hus­se sö­kes till dvärg­tax­poj­ke

Vi är ett ungt par som sö­ker dag­mat­te/ hus­se till vår dvärg­tax­valp på Ös­ter­malm/Gär­det. Du får gär­na va­ra pen­sio­när med flex­i­belt sche­ma. Öns­kar stöd från och med 1 ju­ni och se­na­re var­da­gar från au­gusti. Er­sätt­ning ef­ter ö k. Ring gär­na Jo­sep­hi­ne 0729809658

Städ­hjälp

Öns­kar städ­hjälp då och då, pri­vat. Du bör va­ra en äld­re dam som är nog­grann. Ref er­fodras. Bor i Va­sas­tan. Per.west­man@li­ve.se

Be­hö­ver Ni hjälp med årets in­komst­de­kla­ra­tion!

- Pri­vat­per­so­ner - En­skild fir­ma Ring el­ler mai­la för tids­bok­ning. Lars Lin­dén Pen­sio­ne­rad bank­man. Te­le­fon 0708-730398 Mail lars.lin­den@te­lia.com

Ex­i­sten­ti­ell Co­aching och väg­led­ning

Jag ut­bil­dar mig i ex­i­sten­ti­ell co­aching/väg­led­ning un­der hand­led­ning. Tar emot kli­en­ter för sam­tal. När li­vet ska­ver. Hur kom­mer jag vi­da­re? Till­sam­mans ut­fors­kar vi ex­i­sten­ti­el­la te­man som fri­het/an­svar, me­ning/me­nings­lös­het, liv/ änd­lig­het. Väl­kom­men. Hans Lund­berg 0737-680249, hanslu2@hot­mail.se

Träd­gårds­hjälp

Stark kvin­na sö­kes till ko­lo­ni­träd­gård sö­der om stan. Klip­pa häck o gräs­mat­ta, rens­ning mm. un­der som­mar­halv­å­ret. Er­sätt­ning en­ligt över­ens­kom­mel­se. Ring 08-339746 Mo­ni­ka.

Städ­hjälp

Öns­kar städ­hjälp då och då, pri­vat. Du va­ra en äld­re dam som är no­gran. Ref er­fodras. Bor i Va­sas­tan. Per.west­man@li­ve.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.