En fängs­lan­de upp­le­vel­se

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Gö­ran Sachs, stolt men för­tryckt bi­list

Värta­vä­gen på Ös­ter­malm, Tra­fik­kon­to­rets pri­va­ta lil­la lek­stu­ga, är för när­va­ran­de (10 april 2018) en fängs­lan­de upp­le­vel­se. Ba­ra på den cir­ka 200 me­ter långa sträc­kan Furusunds­ga­tan - Te­geludds­vä­gen finns 134 styc­ken skydds­stäng­sel, vart och ett cir­ka 3 x 3 me­ter (längd/bredd). De in­spär­ra­de om­rå­de­na ska skyd­da – vad? (Se foto.) Här har raskt cir­ka 50 le­ga­la p-plat­ser ta­gits bort. Tjoff, över en natt! Och ut­an för­var­ning. Så har det va­rit i över en vec­ka.

Hur ser det då ut på res­ten av Värta­vä­gen ner mot Val­halla­vä­gen? Gör ett tan­ke­ex­pe­ri­ment med ex­emp­let ovan som fö­re­bild. Sträc­kan Val­halla­vä­genFurusunds­ga­tan är giss­nings­vis cir­ka 800 m lång. Den är nu in­häg­nad av cir­ka fem­hund­rat­ret­tio­sex (536) stäng­sel. Vä­g­un­der­la­get är be­kläm­man­de då­ligt och man kör som in­fängs­lad.

Un­ge­fär 120 p-plat­ser har för­svun­nit och lär knap­past er­sät­tas av an­nat än bred­da­de cy­kel­ba­nor som få kom­mer att an­vän­da. Var ha­de myn­dig­he­ter­na tänkt sig att bi­lar med par­ke­rings­be­hov skul­le ta vägen? Inga råd, ing­en in­for­ma­tion, inga för­slag har vi fått. Även bi­lis­ter har väl mänsk­li­ga rät­tig­he­ter?

Kort sagt, på en av stads­de­lens mest tra­fi­ke­ra­de le­der och med tu­sen­tals bo­en­de i an­slut­ning, finns för när­va­ran­de­in­te en

en­da le­gal p-plats! Värta­vä­gen är nu in­te läng­re en fun­ge­ran­de ga­ta, den har bli­vit en stads­de­lens Gol­ga­ta, en smär­tans väg, med po­li­ti­ker­nas go­da min­ne. Makt el­ler för­akt? Och det var väl in­te me­ning­en, ett valår som det­ta?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.