Ös­ter­malm

19/4

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Nämn­den sam­man­trä­der

Ös­ter­malms­sko­lans au­la, Banér­ga­tan 38. Väl­kom­men att lyss­na! Hör­selslinga finns i lo­ka­len, fi­ka finns till för­sälj­ning.

Väl­kom­men till all­män­he­tens frå­gestund kloc­kan 18.00!

Du har då möj­lig­het att stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na i nämn­den och till tjäns­te­per­so­ner­na i för­valt­ning­en. Där­ef­ter föl­jer in­for­ma­tion från för­valt­ning­ens di­e­tist So­fia Knaz om ett kost­pro­jekt. Lot­ta Olofs­son från äldre­för­valt­ning­en

be­rät­tar om pro­jek­tet mul­ti­pro­fes­sio­nellt ar­bets­sätt.

Nämn­dens sam­man­trä­de bör­jar kloc­kan 19.00.

På dag­ord­ning­en bland an­nat: Be­slut: • Un­der­lag för bud­get 2019 med

in­rikt­ning 2020 och 2021

Re­missä­ren­den: • Re­vi­de­rat id­rotts­po­li­tiskt pro­gram

2018–2022 • Stock­holms stads rikt­lin­jer för

na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ters rät­tig­he­ter • Hand­lings­plan för so­ci­al­tjäns­tens

ar­be­te med barn­fa­mil­jer som le­ver un­der osäk­ra bo­en­de­för­hål­lan­den 2017–2019 • Tra­fik­för­änd­ring­ar i SL-tra­fi­ken

2018/2019 • Re­gi­o­nal hand­lings­plan för grön

in­fra­struk­tur i Stock­holms län

He­la fö­re­drag­nings­lis­tan med till­hö­ran­de hand­ling­ar hit­tar du på in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-os­ter­malm el­ler via ap­pen In­syn Stock­holm för iPad.

Väl­kom­men! Ma­ria An­tons­son, ord­fö­ran­de, (MP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.