Sta­den vill byg­ga si­lon på Östermalm

När sta­den flyt­tar Ce­men­tas ce­ment­de­på från Löv­hol­men till ener­gi­ham­nen vid Vär­tan vill man sam­ti­digt byg­ga högt. Rik­tigt högt.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

När sta­den flyt­tar Ce­men­tas ce­ment­de­på från Löv­hol­men till ener­gi­ham­nen vid Vär­tan vill man sam­ti­digt pas­sa på att byg­ga högt. Rik­tigt högt.

När de­talj­pla­nen nu är ute på sam­råd fram­kom­mer att Stockholm Ex­er­gi, det del­vis kom­mu­nalt äg­da ener­gi­bo­la­get som kom­mer dri­va an­lägg­ning­en, kräver höga bygg­na­der för sin verk­sam­het.

Pla­nen som ska ut­veck­la ener­gi­ham­nen i Nor­ra Djur­gårds­sta­den till ” mo­dern in­du­stri­hamn” in­ne­bär att den högs­ta tillåt­na bygg­nads­höj­den ut­ö­kas från da­gens 22 me­ter till 25-35 me­ter och på två plat­ser till 55100 me­ter. På det sät­tet me­nar man att en ut­veck­ling av Stockholm Ex­er­gis verk­sam­het samt flyt­ten av bygg­ma­te­ri­al­fö­re­ta­get Ce­men­tas an­lägg­ning från Löv­hol­men möj­lig­görs.

En an­nan sak som fram­kom­mer i pla­ner­na är att man vill ut­smyc­ka ham­nen med konst. ”Konst­verk kan med för­del pro­ji­ce­ras på si­lo­an­lägg­ning­en för ce­ment el­ler på and­ra höga bygg­na­der” skri­ver man i de­talj­pla­nen.

Sam­rå­det på­går till den sista ok­to­ber och ett sam­rådsmö­te hålls den 11 ok­to­ber kloc­kan 16:30-19:30 på Folk­kul­tur­cent­rum i Hjort­ha­gen.

VISIONSBILD. Fram­ti­dens ener­gi­hamn i Vär­tan sedd från Mil­les­går­den på Li­din­gö, med en ny ”skyli­ne” av bland an­nat ce­ment­si­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.