JO­A­KIMS KA­RAK­TÄ­RER VÄX­ER FRAM PÅ ÖSTERMALM

Joakim Wal­ler har teck­nat så länge han kan min­nas. I vå­ras bok­de­bu­te­ra­de han med en Stock­holms­ba­se­rad se­rie om en 17-årig tjej som kan pra­ta med djur.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

Isnart tre år har 29-åri­ga Joakim Wal­ler bott på Ek­hags­vä­gen där han är in­ne­bo­en­de hos kol­le­gan Alice Eng­ström. Bå­da är en del av No­se­bleed Stu­dio – ett li­tet för­lag med manga­teck­na­re. I hem­met de­lar de ock­så ar­bets­rum och Joakim Wal­ler till­bring­ar minst fy­ra hel­da­gar i vec­kan vid rit­bor­det. För att få det att gå ihop job­bar han även del­tid med att il­lu­stre­ra åt oli­ka tid­ning­ar.

– Dröm­men är att kun­na gö­ra mi­na eg­na se­ri­er på hel­tid och att bli ut­gi­ven i fle­ra län­der. Min se­rie är re­dan på gång att bli ut­gi­ven i Tyskland, sä­ger Joakim Wal­ler, som ti­digt in­tres­se­ra­de sig för teck­nat.

– Först, när jag var li­ten, var det Dis­ney som gäll­de och sen nå­gon gång 2004 bör­ja­de jag med manga. Jag tyc­ker den gen­ren in­spi­re­rar så myc­ket till att ri­ta själv, bland an­nat för att det är myc­ket fo­kus på ka­rak­tä­rer­na och de­ras ut­veck­ling, sä­ger Joakim Wal­ler.

Hans förs­ta bok, med se­ri­en ”Pen­gu­in Rum­b­le”, kom i maj och hand­lar om 17-åri­ga Eri­ka som job­bar ex­tra på det fu­tu­ris­tis­ka djur­pen­sio­na­tet No­aks Park. Hon har för­må­gan att pra­ta med dju­ren och de­lar av se­ri­en ut­spe­lar sig i au­ten­tis­ka Stock­holmsmil­jö­er, bland an­nat i Gam­la stan och på Kungsholmen.

– Jag bru­kar ta med mig ka­me­ran när jag går ut, att fo­to­gra­fe­ra är ett smart sätt att få till re­a­lis­tis­ka bak­grun­der, sä­ger Joakim Wal­ler.

I se­ri­en finns ock­så en ka­rak­tär som he­ter Flint­mul­le, han är dryg och otrev­lig samt har som am­bi­tion att ta över värl­den. Joakim har en go­se­djurs­ver­sion av ka­rak­tä­ren som han har fått av en lä­sa­re som själv kom ut­klädd till hu­vud­ka­rak­tä­ren Eri­ka på en se­ri­e­mäs­sa ny­li­gen.

– Det var jät­te­ro­ligt. Jag blev väl­digt glad, sä­ger Joakim Wal­ler.

Dröm­men är att kun­na gö­ra mi­na eg­na se­ri­er på hel­tid och att bli ut­gi­ven i fle­ra län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.