Ki­ka in i stans hem­li­ga rum

Det är dags igen för ar­ki­tek­tur­fes­ti­va­len som ger stock­hol­ma­re till­trä­de till en rad bygg­na­der och rum som van­ligt­vis hålls stäng­da för all­män­he­ten. Vi har lis­tan.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Text: Andreas Jen­nische

Eve­ne­mang­et Open House ar­ran­ge­ras var­je år i över 40 stä­der runt om i värl­den och syf­tar till att vi­sa upp in­tres­sant ar­ki­tek­tur, ut­an av­gift, för med­bor­gar­na.

I Stockholm kom­mer all­män­he­ten un­der tre da­gar att få gui­da­de vis­ning­ar till någ­ra av Stock­holms häf­ti­gas­te bygg­na­der och plat­ser.

Bland ges chans att be­sö­ka ar­ki­tek­tur­nes­torn Ralph Er­ski­nes be­röm­da låd­hus på Ekerö, de li­ka rö­da som sne­da vin­kel­bo­dar­na i Höjd­ha­gen i Gustavs­berg, det lyx­i­ga bo­stads­pro­jek­tet Light­house Stockholm i Nac­ka och en över 230 kvadrat­me­ter stor 1700-talslä­gen­het i Kristi­ne­bergs slott på Kungsholmen.

He­la 45 pro­gram­punk­ter finns med på årets fes­ti­val som på­går 5-8 ok­to­ber 2018.

No­te­ra att fle­ra kräver för­an­mä­lan! Ord­na det via fes­ti­va­lens hem­si­da open­house­stock­holm.se.

AKRIVFOTO: ANDREAS ENBUSKE

KRISTI­NE­BERGS SLOTT. 2006 häl­sa­de vi på hos en av hy­res­gäs­ter­na som då bod­de i Kristi­ne­bergs slott.Cen­tral­sta­tio­nen – ar­ki­tek­tur och konst un­der 150 år, gui­dad vis­ning av Ci­ce­ron Martin Rör­by, ar­ki­tek­tur­histo­ri­ker. FARS­TASkönsta­holm, gui­dad vis­ning av rad­hus­om­rå­det Skönsta­holm samt be­sök av bo­stä­der. GAM­LA STAN Börs­hu­set i Gam­la stan, gui­dad vis­ning av Svens­ka Aka­de­min. KUNGSHOLMENGlas­bru­ket 3, gui­dad vis­ning av kvar­ter och park för Ka­ro­li­na In­sti­tu­tets till­bli­vel­se.Stads­hu­set, gui­dad vis­ning av sam­man­trä­deslo­ka­ler­na i Stads­hu­set.Kvar­te­ret Bräd­sta­peln, gui­dad vis­ning av bygg­nad, gård samt Grind­stu­gan. Trygg-Han­sa-Hu­set.Lä­gen­het i Kristi­ne­bergs slott, gui­dad vis­ning. LILJEHOLMEN Ros­te­ri­et, gui­dad ut­om­hus­vis- ning av kvar­te­ret. LOVÖN, EKERÖRalph Er­ski­nes lå­dan på Lovön, vis­ning av ar­ki­tek­ten Ralph och Ruth Er­ski­nes förs­ta bo­stad. VÄRMDÖVin­kel­bo­dar­na i Höjd­ha­gen, gui­dad ut­om- och in­om­hus­vis­ning av Vin­kel­bo­dar­na i Höjd­ha­gen i Gustavs­berg. NAC­KALil­la Kvarn­hol­men, gui­dad vis­ning av lek­plats samt tips­run­da för barn.Kvarn­hol­men, hel­dag på Kvarn­hol­men i Nac­ka med oli­ka ak­ti­vi­te­ter.Stockholm Light­house, vis­ning av spek­ta­ku­lä­ra bo­stads­pro­jek­tet Stockholm Light­house på Kvarn­hol­men.Stads­vand­ring Kvarn­hol­men SKEPPSHOLMENAr­ki­tek­tur- och de­sign­cent­rum, gui­dad vis­ning av ar­ki­tek­tur och in­red­ning på ArkDes. den gam­la kärn­krafts­re­ak­torn på KTH.A house, gui­da­de vis­ning­ar av bygg­na­den (ti­di­ga­re Ar­ki­tek­tur­sko­lan).Un­der­vis­nings­hu­set på KTH, öp­pet hus och gui­dad vis­ning.Stu­dent­bo­stä­dern Draco­nis, Gui­dad vis­ning av bygg­na­den/lä­gen­he­ter på KTH Cam­pus.KTH 100 år – en ar­ki­tek­tur­histo­ria, ut­ställ­ning kring KTH Cam­pus histo­ria de se­nas­te 100 åren.Vand­ringsapp – gui­dad tur via KTH Cam­pus App, gå en gui­dad tur på KTH Cam­pus med hjälp av en app.Gui­dad vis­ning av KTH Cam­pus, gui­dad ut­om­hus­vis­ning av KTH, samt histo­ria.Pro­va på att gju­ta i be­tong, be­tong­gjut­nings­ak­ti­vi­tet för he­la fa­mil­jen.Gar­ni­so­nen, gui­dad vis­ning av bygg­na­der, kvar­ter, och tak­ter­rass av jät­te­kom­plex­et på Kar­la­vä­gen.

LÅ­DAN. Ar­ki­tek­ten Ralph Er­ski­nes be­röm­da låd­hus vi­sas un­der Open House.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.