Fort­satt ka­nin­död på Östermalm

Ef­ter rap­por­ter­na om den mys­tis­ka ka­nin­dö­den i för­ra vec­kan så anas ing­en ljus­ning. För­ra hel­gen hit­ta­des yt­ter­li­ga­re fem dö­da ka­ni­ner på Östermalm.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

I för­ra vec­kan sa sta­dens ska­de­djurs­sam­ord­na­re Tom­my Tu­vung­er till Ös­te rmalmsnytt att man miss­tän­ker en smitt­sam död­lig sjuk­dom som går bland ka­ni­ner­na. Trots det har fle­ra oro­li­ga lä­sa­re hört av sig med obe­kräf­ta­de upp­gif­ter om att det hand­lar om rått­gift som ka­ni­ner­na fått i sig.

– Nej, vi har in­te fått den in­di­ka­tio­nen. Det pe­kar fort­satt mot gul­sot el­ler nå­got lik­nan­de ef­tersom ka­ni­ner­na dör över en så pass stor yta över he­la Östermalm. Ha­de det va­rit rått­gift ha­de det en­ligt min upp­fatt­ning va­rit en mind­re yta som det rör­de sig om, sä­ger Tom­my Tu­vung­er.

Det hand­lar nu om ett 20tal ka­ni­ner som hit­tats dö­da de se­nas­te vec­kor­na. Sta­den trod­de sig i bör­jan av vec­kan ha hit­tat ka­ni­ner som in­te hun­nit förrutt­na men det vi­sa­de sig in­te stäm­ma. Men hop­pet om att kun­na ob­du­ce­ra och där­med ta re­da på vad som drab­bat ka­ni­ner­na le­ver.

– Det är och har va­rit varmt ute vil­ket gör att förrutt­nings­pro­ces­sen drar igång väl­digt om­gå­en­de. Men i hel­gen hop­pas vi hit­ta någ­ra ka­ni­ner som kan skic­kas iväg på ob­du­ce­ring. Då hand­lar det om att snabbt fry­sa ner dju­ren och bu­da iväg till dem som kan ge­nom­fö­ra en så­dan un­der­sök­ning, sä­ger Tom­my Tu­vung­er.

FLER HIT­TA­DE. Två dö­da ka­ni­ner som hit­ta­des i för­ra vec­kan. I hel­gen hit­ta­des fem till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.