Till näs­ta val har vi Stock­holmspar­ti­et 2.0

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

De­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg bil­da­des så sent som 2017, men re­dan i hös­tens val knep par­ti­et näs­tan 17 pro­cent av rös­ter­na i Gö­te­borgs stad. De­mo­kra­ter­na lyc­ka­des med det­ta konst­styc­ke ge­nom att lo­va att de kom­mer gö­ra pre­cis allt som står i de­ras makt för att stop­pa Väst­län­ken – den järn­vägs­tun­nel som just nu byggs un­der cen­tra­la Gö­te­borg. Lo­ka­la par­ti­er som går starkt i kom­mun­val är ing­et nytt. I Stock­holms­om­rå­det finns fle­ra ex­em­pel. Ny­kvarnspar­ti­et fick he­la 31 pro­cent i hös­tens val och be­fäs­te där­med po­si­tio­nen som den kom­mu­nens i sär­klass störs­ta par­ti. Även Wax­holmspar­ti­et är nu­me­ra störst i sin kom­mun med 24,6 pro­cent.

And­ra ex­em­pel är Li­din­gö­par­ti­et, Tul­linge­par­ti­et, Rön­ninge­par­ti­et, Öpar­ti­et, So­run­da­net Nynäs­hamns kom­mun­par­ti, Väs­bys bäs­ta och Nac­ka­lis­tan som al­la går starkt i si­na re­spek­ti­ve kom­mu­ner.

Ge­men­samt för många av de här par­ti­er­na är att de bil­dats kring en frå­ga. In­te säl­lan har de ve­lat bry­ta loss sin väl­bär­ga­de kom­mun­del från en mind­re be­med­lad stor­kom­mun som de an­ser är topp­styrd lång­t­i­från fol­ket. Par­ti­er­na har of­ta ett starkt be­va­ran­de­per­spek­tiv och en fast över­ty­gel­se om att ens eg­na skat­te­peng­ar all­tid sat­sas på nå­gon an­nan.

Se­dan Stock­holmspar­ti­et tril­la­de ur kom­mun­full­mäk­ti­ge 2002 har Stock­holms stad in­te haft nå­got renod­lat lo­kalt par­ti i kam­ma­ren. Med tan­ke på hur he­ta be­va­ran­de­frå­gor­na är – in­te minst i in­ners­tan där stri­der­na kring No­bel Cen­ter och Fred­hällspar­ken tros ha på­ver­kat va­let – är det li­te märk­ligt.

Min giss­ning är att vi snart har ett Stock­holmspar­ti 2.0 som stri­der för att in­ners­tan ska bli en egen kom­mun som bör fre­das från all fram­ti­da ex­plo­a­te­ring. Runt 10 pro­cent av rös­ter­na i va­let 2022 kan de nog skra­pa ihop. El­ler vad tror ni?

UPPSPELT. I hel­gen är jag i Kö­pen­hamn. Ibland be­hö­ver man kom­ma bort från Stockholm för att se­dan kom­ma till­ba­ka och in­se hur vac­kert det är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.