Läns­sty­rel­sen sä­ger nej till nytt jät­te­kon­tor i Ci­ty

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Jo­hann Ber­nö­vall

Det så kal­la­de Pas­sa­gen­hu­sen vid kors­ning­en Re­ge­rings­ga­tan-Mäs­ter Samu­els­ga­tan ska ri­vas och er­sät­tas med ett nytt kon­tors­hus. Det vill i al­la fall sta­den. Men Läns­sty­rel­sen sä­ger nej.

Re­dan un­der sam­rå­det för pla­nen sa Läns­sty­rel­sen att man vill be­va­ra de­lar av det nu­va­ran­de Pas­sa­gen­hu­set. När man nu ytt­rat sig i den slut­gil­ti­ga gransk­ning­en så klar­gör man sin stånd­punkt yt­ter­li­ga­re. Det så kal­la­de riks­in­tres­set ska­das på­tag­ligt vid en rivning, me­nar man.

– Ett del­vis be­va­ran­de av bygg­na­den skul­le lå­ta vik­ti­ga ka­rak­tärs­drag fin­nas kvar, som till ex­em­pel de suc­ces­sivt ut­kra­gan­de föns­ter­ban­den och den tids­ty­pis­ka fär­gen på hu­set. På så vis skul­le mil­jön fort­sät­ta för­med­la be­rät­tel­ser om 1960- och 70- ta­lens stads­byg­gan­de, sä­ger Ann- so­fi Ed­berg, hand­läg­ga­re på Läns­sty­rel­sens en­het för plan­frå­gor i ett press­med­de­lan­de.

Det nya kon­to­ret som pla­ne­ras på plat­sen skul­le från bör­jan bli he­la 14 vå­ning­ar högt, men är nu nere på nio. Bygg­na­den som kal­lats ”Pem­bro­ke-hu­set” ef­tersom det är ut­for­mat av den ame­ri­kans­ka fas­tig­hets­ut­veck­la­ren Pem­bro­ke ris­ke­rar nu att in­te byg­gas alls.

In­nan års­skif­tet be­räk­nas de­talj­pla­nen tas för be­slut i stads­bygg­nads­nämn­den.

FOTO: PEM­BRO­KE

DET SE­NAS­TE FÖR­SLA­GET FÖR KONTORSHUSET MED NIO VÅ­NING­AR. I gransk­ning­en sä­ger Läns­sty­rel­sen nej ef­tersom de in­te vill ri­va nu­va­ran­de hus på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.