Lands­ting­et: MP in­le­der sam­tal med Al­li­an­sen

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Pa­trik Wirén pa­trik.wirén@di­rekt­press.se

I veckans togs de förs­ta ste­gen mot det som kan slu­ta som en ny sty­ran­de ko­a­li­tion i lands­ting­et.

Fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) har vid ett fler­tal till­fäl­len ut­tryckt en öns­kan att sty­ra lands­ting­et till­sam­mans med öv­ri­ga Al­li­ans­par­ti­er och Mil­jö­par­ti­et. Nu är det dags att på all­var se över möj­lig­he­ter­na till ett sam­ar­be­te.

I vec­kan möt­tes fö­re­trä­da­re för Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et för sam­tal kring fram­ti­den.

Ett ut­ta­lat mål från MP:s si­da är att hind­ra Sve­ri­ge- de­mo­kra­ter­na från att få in­fly­tan­de över lands­ting­et ge­nom sin stärk­ta po­si­tion som våg­mäs­ta­re.

To­mas Eriks­son ( MP), grupple­da­re i lands­ting­et, kon­sta­te­rar dock att det det än­nu är för ti­digt att sä­ga om par­ter­na kom­mer att va­ra till­räck­ligt över­ens för att bil­da en grön­blå ko­a­li­tion.

– Vi ser att det finns tuf­fa frå­gor, men vi kom­mer gö­ra se­ri­ö­sa och upp­rik­ti­ga för­sök att hit­ta kon­struk­ti­va lös­ning­ar, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Det rå­der dock inga tvek­sam­he­ter kring Sve­no­ni­us en­tu­si­asm in­för sam­ta­len. Hon skri­ver på sin Fa­ce­book-si­da att hen­nes

Eri­ka Ullberg (S) tryc­ker på att det fort­fa­ran­de är oklart hur lands­ting­et i Stockholm kom­mer att sty­ras.

– Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter som ef­ter va­let blev full­mäk­ti­ges klart störs­ta par­ti har sträckt ut en hand för block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te som lö­ser sjuk­vår­dens pro­blem. Den är fort­satt ut­sträckt, skri­ver Eri­ka Ullberg (S) i en kom­men­tar.

STYRNING. Mil­jö­par­ti­et och al­li­an­sen kan kom­ma att in­gå en ko­a­li­tion i Lands­ting­et. In­fäll­da i bild: To­mas Eriks­son (MP) och Ire­ne Sve­no­ni­us (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.