Vägg­mål­ning­ar är fö­re­ta­gens nya re­klam-knep

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in

Tre hus­fa­sa­der i in­ners­tan har må­lats om. Men det är in­te ”van­lig” graf­fiti ut­an re­klam för en di­gi­tal vård­tjänst.

Vi fick ett mejl från en lä­sa­re om att någ­ra höll på att må­la en hus­fa­sad vid Tors­ga­tan 78. Nu är mål­ning­en fär­dig och det vi­sa­de sig va­ra fö­re­ta­get Kry som lig­ger bakom den. En re­klam­kam­panj, helt en­kelt. Lik­nan­de finns även på en fa­sad på Grev Tu­re­ga­tan och Sö­der­man­na­ga­tan.

– Det är ro­ligt att gö­ra nya gre­jer. Mål­ning­ar­na bry­ter av från det van­li­ga och vår för­hopp­ning är att folk som ser den stan­nar upp. Det är konst och con­tent i en fin mix, sä­ger Lin­da Bengts­son, press­kon­takt på Kry och fort­sät­ter:

– Vi vill med kam­pan­jen läg­ga fo­kus på psy­kisk ohäl­sa – nå­got som väl­digt många kän­ner av. Man bru­kar ta­la i folk­mun om att man går in i väg­gen så där­för är det ock­så ett sym­bo­liskt val av fo­rum för re­kla­men.

Mo­ti­vet har fö­re­ta­get ta­git fram in­ternt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.