”Se över mo­ped­ut­bild­ning­en”

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Ef­ter de­bat­ten om mo­ped­bi­lar hål­ler Trans­port­sty­rel­sen med om att en ut­ö­kad ut­bild­ning är nöd­vän­dig för mo­ped­kör­kort. Man vill se över möj­lig­he­ten att kun­na väl­ja att ta kör­kort för två­hju­lig el­ler fyr­hju­lig mo­ped.

En falsk trygg­hets­käns­la och fö­ra­re som bry­ter mot tra­fik­reg­ler­na gör att många en­ga­ge­rar sig i de små bi­lar­na. Åsik­ter­na om mo­ped­bi­lar är många.

Det är Trans­port­sty­rel­sen som an­sva­rar för ut­bild­ning­en av mo­ped­kör­kort, ett så kal­lat AM-kör­kort. Nu be­kräf­tar man att en ut­ö­kad ut­bild­ning för mo­ped­bi­lar är nöd­vän­dig, och vill ut­re­da möj­lig­he­ten till att kun­na ta ett kör­kort för ba­ra mo­ped­bil el­ler två­hju­ling, el­ler för bå­de och.

Be­hö­ver ses över

– Vi hål­ler med om att man be­hö­ver se över mo­ped­ut­bild­ning­en, då vi sett ett be­hov av ut­ö­kad ut­bild­ning, men det finns för li­te re­sur­ser för det just nu. Vi har en på­gåen­de över­syn av fö­rar­ut­bild­ning för B-kör­kort. Det lig­ger fö­re i kön, så ut­bild­ning av mo­ped lig­ger på vän­te­lis­tan, sä­ger Olof Stenlund, råd­gi­va­re på Trans­port­sty­rel­sen.

För­le­gad ut­bild­ning

Han be­rät­tar att den nu­va­ran­de mo­ped­ut­bild­ning­en kom 2009. Då var mo­ped­bi­lar­na in­te li­ka van­li­ga som i dag och fo­kus låg på två­hju­li­ga mo­pe­der. Se­dan dess har det bli­vit vanligare med mo­ped­bi­lar. Även för a-trak­to­rer, som är van­li­ga på lands­byg­den räc­ker det med ett AM-kör­kort.

– Jag kan tyc­ka att det är li­te kons­tigt att man får kö­ra mo­ped­bil ut­an att ha pro­vat att kö­ra ti­di­ga­re. Det är skill­nad på att kö­ra fyr­hju­ling med ka­ross och en två­hju­ling. AM- kör­kor­tet gäl­ler även för a-trak­to­rer, och det är näs­tan som att kö­ra per­son­bil. Av den an­led­ning­en finns det be­hov av att se över mo­ped­ut­bild­ning­en, sä­ger Olof Stenlund.

Vet du när det kan bli ak­tu­ellt att änd­ra ut­bild­ning­en?

– Det lig­ger som sagt med i verk­sam­hets­pla­ne­ring­en, men det kom­mer in­te att bli nå­got den när­mas­te ti­den. Jag skul­le gär­na änd­ra det om jag ha­de möj­lig­het, men det är myc­ket som ska gö­ras. Vi har fo­kus på B-kör­kor­tet och där läg­ger vi kru­tet just nu, sä­ger Olof Stenlund.

FOTO: MARIA SVENS­SON

PLATS FÖR UT­BILD­NING. Ut­bild­ning­en för att få kö­ra mo­ped­bil är kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.