Hel­dag för unga fil­men­tu­si­as­ter

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Sön­dag den 14 ok­to­ber är sta­dens all­ra yngs­ta fil­men­tu­si­as­ter in­bjud­na till Film­hu­set. Det blir bland an­nat film­vis­ning­ar, film­verk­stä­der och gui­da­de tu­rer till film­hi­sto­ris­ka rum som van­ligt­vis är stäng­da för all­män­he­ten.

Det mesta är gra­tis men film­vis­ning­ar, fö­re­ställ­ning­ar och ani­ma­tions­verk­stad kos­tar 20 kro­nor. Bil­jet­ter finns på filmin­sti­tu­tet.se el­ler i film­hu­sets kas­sa. Pro­gram­met pas­sar sär­skilt bra för barn i ål­dern 5–12 år och bland fil­mer­na som vi­sas märks Brö­der­na Le­jon­hjär­ta och Mä­lar­pi­ra­ter.

FO­TO: KATJA ANNOLA

VIS­NING. Film­in­tres­se­ra­de barn är väl­kom­na till Film­hu­set på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.