Bygg­start för mö­tes­plats i un­der­jor­den

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Nu har det förs­ta spad­ta­get ta­gits för den nya mö­tes­plat­sen på Stock­holms uni­ver­si­tet. Det är det gam­la un­der­jor­dis­ka fy­sikla­bo­ra­to­ri­et Man­ne Si­eg­bahn i Fre­sca­ti som för­vand­las till en are­na mitt på cam­pus där konst, ve­ten­skap och sam­hälls­frå­gor ska mö­tas. Ac­ce­le­ra­tor eta­ble­ra­des re­dan 2016 men öpp­nar un­der 2019 även i fy­sisk form med bland an­nat konstut­ställ­ning­ar som är öpp­na för all­män­he­ten, stu­den­ter och uni­ver­si­te­tets fors­ka­re.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver fas­tig­hets­bo­la­get Aka­de­mis­ka hus att syf­tet med Ac­ce­le­ra­tor är att väc­ka nya forsk­nings­frå­gor, in­spi­re­ra till nya ut­bild­ning­ar och bi­dra till nya per­spek­tiv på sam­hälls­frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.